pompy i systemy pompowe  
 
 

Wezwania akcjonariuszyPierwsze wezwanie:   

Drugie wezwanie:   

Trzecie wezwanie:   

Czwarte wezwanie:   

Piąte wezwanie:   


Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius S.A. z siedzibą w Grudziądzu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Droga Jeziorna 8 86-300 Grudziądz w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

Zarząd Spółki Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu ul. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285174 działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HERZFELD i VICTORIUS S.A. W GRUDZIĄDZU na dzień 05.06.2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie spółki w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8 w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki
z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
  • udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019
  • udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
  • wniosku Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Na podstawie art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki: dodanie do § 26 ust. 5 „5. Nie można wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje:

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 29.05.2020 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia, natomiast posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Inne zaświadczenia depozytowe prosimy składać w siedzibie Spółki HERZFELD i VICTORIUS S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HERZFELD i VICTORIUS S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HERZFELD i VICTORIUS S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności