pompy i systemy pompowe  
 
 


Pompy głębinowe

Zastosowanie

Zespoły głębinowe typu G przeznaczone są:

 • do pracy w systemach wodociągowych,
 • do tłoczenia i podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych,
 • do obniżania poziomu wód gruntowych,
 • do pracy w instalacjach nawadniających,
 • do innych zastosowań przemysłowych i bytowych.

Podstawowe zalety pomp głębinowych typu G

 • możliwość zabudowy zespołu pompowego w pozycji wiszącej, stojącej i leżącej bez potrzeby przebudowy fundamentów,
 • możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych mało-średnicowych bez płaszczy kierująco-ssących,
 • możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych wielkośrednicowych i zbiornikach wielkogabarytowych z zastosowaniem płaszczy kierująco-ssących,
 • możliwość wbudowania bezpośrednio w linię rurociągu zespołu pompowego w płaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,
 • możliwość zabudowania z obejściem zesp. pomp. równolegle do linii rurociągu w płaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,
 • liniowe usytuowanie króćców w płaszczu hermetycznym upraszcza wbudowanie zespołu pompowego,
 • zwarta konstrukcja wymaga minimum przestrzeni,
 • pompy i silniki posiadają standardową konstrukcję połączeń i sprzęgieł wg NEMA (normal USA), akceptowaną i stosowaną przez wszystkich producentów pomp głębinowych na świecie,
 • wielowypustowe nasuwane sprzęgło zapewnia skuteczne i trwałe przeniesienie momentu obrotowego bez potrzeby konserwacji, łatwy montaż i demontaż lub wymiana, co upraszcza obsługę serwisową,
 • układ łożyskowy pompy i silnika nie wymaga obsługi w pompie, smarowany jest cieczą pompowaną w silniku i cieczą wypełniającą silnik, wyprowadzającą z niego ciepło strat energetycznych,
 • zatopiony zespół pompowy w płaszczu hermetycznym lub zbiorniku nie emituje do otoczenia hałasu.

Ciecze pompowane

Pompy głębinowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej uzdatnionej, wody surowej, morskiej oraz wód mineralnych i termalnych, nie zawierających domieszek ścierających i długowłóknistych zbrylających.

Zanieczyszczenia mechaniczne wody pompowanej nie mogą być większe niż 100 mg/litr wody, a dla zespołów pompowych, w których wirniki i kierownice wykonywane są z tworzywa sztucznego do 50 mg/litr wody.

Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mogące powodować powstawanie osadów w pompie i na powierzchni silnika. Jeżeli jest to nieuniknione, użytkownik zobowiązany jest usuwać je okresowo, gdy warstwa ta osiągnie grubość do 0,5 mm.

Niedopuszczalne jest pompowanie cieczy powodujących przyspieszone zużycie korozyjne i erozyjne materiałów stosowanych w pompie.
Możliwe jest pompowanie innych cieczy niż woda w uzgodnieniu z producentem.

Dane robocze

 • wydajność Q: 0,9 ÷ 420 m3/h
 • wysokość podnoszenia H: do 642 m
 • temperatura cieczy pompowanej t: do 25oC*

* w przypadku występowania temperatur wyższych, każdorazowo kontaktować się z producentem.

Silniki stosowane w pompach głębinowych

Pompy głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napędzane są silnikami elektrycznymi zatapialnymi mokrymi.
Możliwy jest dobór, na życzenie klienta, innych silników z przyłączem kołnierzowym o wymiarach wg normy NEMA.

Współpraca z przetwornicą częstotliwości

Wszystkie zespoły głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napędzane silnikami elektrycznymi trójfazowymi mogą być zasilane poprzez przetwornicę częstotliwości. Zalecenia:

 • nie eksploatować silników głębinowych na częstotliwościach przekraczających ich wartości znamionowe tj. 50 i 60 Hz.
 • dobierać silnik głębinowy o jedną wielkość mocy większą w stosunku do tej, jaka wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy katalogu.
 • dozwolona minimalna częstotliwość wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania minimalnej prędkości opływu 0,2 m/s na powierzchni zewnętrznej silnika. W tym celu zaleca się instalować płaszcz ssawny.
 • chronić silnik przed szkodliwymi przepięciami i zakłóceniami, w tym celu należy instalować fi ltry RC i LC.
 • przetwornice dobierać wg wielkości prądu znamionowego silnika.
 • przetwornica winna mieć wbudowane zabezpieczenia silnika przed:
  • przeciążeniem prądowym,
  • spadkiem napięcia zasilania,
  • zanikiem fazy.
 • zasilanie przetwornicy winno spełniać wszystkie wymagania producenta, w szczególności odnośnie wymaganych przekrojów przewodów elektrycznych i i nie przekraczania dozwolonych odległości przetwornicy od silnika.
 • pamiętać należy, że przy zmianie częstoltliwości prądu / prędkości obrotowej wału zespołu pompowego / obowiązują zależności:

Qx = Qn * fx/fn    ;    Hx = Hn * (fx / fn)2    ;    Px = Pn * (fx / fn)3

Szczegóły dotyczące pracy zespołu pompowego z przetwornicą częstotliwości prosimy uzgadniać z działem Doradców Technicznych naszej firmy.

Warunki ogólne ważności charakterystyk

Dla charakterystyk pomp zamieszczonych w katalogu obowiązują ogólne warunki:

 • charakterystyki zamieszczone w katalogu odnoszą się do pomp zespolonych z silnikami zasilanymi prądem o częstotliwości 50 Hz o mocy na cały zakres katalogowej wydajności pompy,
 • tolerancja parametrów pracy pomp wg PN-EN ISO 9906 Kl. 2 Zał. A
 • charakterystyki ważne dla wody wolnej od powietrza o temperaturze 20°C i lepkości v = 1 mm2/s
 • charakterystyki pomp H = f (Q) uwzględniają straty hydrauliczne na wlocie do pompy i na zaworze zwrotnym zainstalowanym w pompie
 • charakterystyka mocy P = f (Q) przedstawia średnie zapotrzebowanie mocy jednego stopnia pompy,
 • charakterystyki sprawności η = f (Q) odnoszą się do jednego stopnia hydraulicznego pompy z wirnikiem o nominalnej średnicy, bez strat na dopływie do pompy i na zaworze zwrotnym,
 • sprawność pompy dla kilku stopni lub z wirnikami stoczonymi jest mniejsza od przedstawionej w katalogu a charakterystyka η = f (Q) może być dostarczona klientowi na życzenie przez producenta,
 • pompa pracuje bez kawitacji jeżeli dotrzymany jest wymagany zapas antykawitacyjny NPSH powiększony o wielkość 0,5 do 1 m słupa cieczy,
 • chcąc pompować ciecze inne niż woda prosimy w tej sprawie kontaktować się z producentem, pompowanie cieczy o gęstości i lepkości większych niż dla wody, spowoduje wzrost zapotrzebowania mocy na wale pompy, wówczas należy zastosować do napędu silnik o odpowiednio większej mocy.

W określonej sytuacji wymagany punkt pracy może się znaleźć pomiędzy charakterystykami nominalnymi kolejnych typowymiarów pomp. W tym celu w pompach odmiany: GC, GD, GF wprowadzono charakterystyki pośrednie, uzyskane przez stoczenie wirników nominalnych. W pompach odmiany GC i GD do 9-ciu stopni kolejne stoczenia oznaczono wyróżnikami literowymi: A, B, C,... , w pompie odmiany GF kolejne stoczenia oznaczono wyróżnikami cyfrowymi: od 1 do 5. Pozwala to na bardziej optymalny dobór zespołu pompowego do wymagań parametrów eksploatacyjnych, zmniejsza zapotrzebowanie mocy na wale pompy i umożliwia dobór silnika o mniejszej mocy znamionowej.

W przypadku zainteresowania pompami z wirnikami stoczonymi powyżej 9 stopni, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem, celem dokonania uzgodnień merytorycznych. Zaleca się dobierać pompę do pracy w przedziale jej wysokich sprawności co zapewni ekonomiczną eksploatację i maksymalną żywotność zespołu pompowego.

Zespół pompowy nie może pracować przy zamkniętym zaworze na przewodzie tłocznym, gdyż brak przepływu cieczy w otoczeniu silnika uniemożliwia jego chłodzenie. Zaleca się oby wydajność minimalna pompy nie była mniejsza od 0,2*Qmax.

Konstrukcja pomp głębinowych

Pompy głębinowe są pompami wielostopniowymi, budowanymi w układzie szeregowym. Pompę montuje się bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. Zespół pompowy jest montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej w nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy jest korpus zaworu zwrotnego i korpus tłoczny umożliwiający połączenie zespołu z rurociągiem tłocznym za pomocą kryz (kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą sprzęgła. Właściwe położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się przez tuleje dystansowe.
Układ wirujący jest łożyskowany w panewkach stalowo-gumowych.

Korpusy (stopnie pompy) łączy się w zależności od typowielkości pompy:

 • taśmami ściągowymi (w pompach typu GAB, GB, GBC, GC i GCA).
 • poszczególne stopnie śrubami dwustronnymi (w pompach GDB, GDC i GFB).

Podwodne zespoły głębinowe zaliczane są do pomp o specjalnym przeznaczeniu.Wyróżniają się zwartą konstrukcją, niezawodnością działania. Wykazują one następujące zalety:

 • niskie koszty urządzenia (bardzo mała średnica otworu studziennego, zbędność naziemnych budynków nad studnią),
 • niskie koszty eksploatacji,
 • prosty nadzór (nie ma punktów smarowania),
 • prosty oraz szybki montaż i demontaż.

Przedsiębiorstwo produkuje tego typu pompy od 1939 roku. Doświadczenie i ciągła modernizacja doprowadziła do konstrukcji typoszeregu pomp głębinowych, których parametry i trwałość jest porównywalna z poziomem europejskim. Stosowane są powszechnie w wodociągach na terenie całego kraju, tak w komunalnych dużych miast, jak również w wodociągach wiejskich oraz w ujęciach indywidualnych. Uzyskały bardzo pozytywną ocenę przy testowaniu w eksploatacji w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego Bełchatów i Konin. Są stosowane w innych kopalniach odkrywkowych, jak również w budownictwie, gdzie głębokie wykopy wymagają utrzymania niskiego poziomu wody podskórnej.

Materiały stosowane w pompach głębinowych

Pompa Korpusy Korpusy środkowe Kierownice Wirniki Wał i sprzęgło Łożysko
wykonanie materiałowe wykonanie materiałowe wykonanie materiałowe wykonanie materiałowe wykonanie
materiałowe
wykonanie
materiałowe
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GAB.2 mosiądz żeliwo - - stal n. stal n. - - Leksan Leksan - - Leksan Leksan - - stal
nierdzewna
guma/stal
nierdzewna
GAB.4 mosiądz żeliwo - - stal n. stal n. - - Leksan Leksan - - Leksan Leksan - -
GAB.5 mosiądz żeliwo - - stal n. stal n. - - Noryl Noryl - - Noryl Noryl - -
GB.0 żeliwo - - - żeliwo - - - Leksan - - - Leksan - - -
GBC.0 mosiądz - - - stal n. - - - Leksan - - - Leksan - - -
GBA.1 żeliwo - - - żeliwo - - - Leksan - - - Leksan - - -
GBC.1 mosiądz - - - stal n. - - - Leksan - - - Leksan - - -
GBA.2 żeliwo - - - żeliwo - - - Leksan - - - Leksan - - -
GBC.2 mosiądz - - - stal n. - - - Leksan - - - Leksan Leksan - -
GBC.3 mosiądz żeliwo - - stal n. żeliwo - - Leksan Leksan - - Leksan - - -
GBC.4 żeliwo - - - żeliwo - - - - - - - mosiądz - - -
GBC.5 żeliwo - - - żeliwo - - - - - - - mosiądz - - -
GBD.4 żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - żeliwo s. mosiądz brąz c. mosiądz
GBD.5 żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - żeliwo s. mosiądz brąz c. mosiądz
GC.0 żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - Noryl1 mosiądz brąz c. mosiądz
GC.2 żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - Noryl1 mosiądz brąz c. mosiądz
GCA.2 żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - Noryl1 mosiądz brąz c. mosiądz
GC.3 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GCA.3 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GC.5 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GCA.5 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GCA.6 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GCA.7 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GCA.8 - żeliwo brąz c. żeliwo s. - żeliwo brąz c. żeliwo m. - - - - - mosiądz brąz c. mosiądz
GDC.2 żeliwo s. żeliwo2 brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo2 brąz c. żeliwo m. - - - - mosiądz mosiądz brąz c. mosiądz
GDC.4 żeliwo s. żeliwo2 brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo2 brąz c. żeliwo m. - - - - mosiądz mosiądz brąz c. mosiądz
GFB.1 żeliwo s. żeliwo2 brąz c. żeliwo s. żeliwo żeliwo2 brąz c. żeliwo m. - - - - mosiądz mosiądz brąz c. mosiądz

1 dotyczy pomp GC.0.01 ÷ 13, GC.2.01 ÷ 13 i GCA.2.01 ÷ 13
2 powierzchnie wewnętrznie emaliowane
żeliwo s. = żeliwo sferoidalne
żeliwo m. = żeliwo miedziowe
brąz c. = brąz cynowy
stal n. = stal nierdzewna

Wykonania konstrukcyjne

Wykonania konstrukcyjne są oznaczone kodem - e1 e2 e3 e4 - z czego

 • e1 - określa przystosowanie do silnika
 • e2 - określa rodzaj zaworu lub jego brak
 • e3 - określa rodzaj króćca wylotowego
 • e4 - stanowi rezerwę (oznaczenie 0)

Wyjaśnienie określenia struktury członu:

Oznaczenie wykonania konstrukcyjnego e1
Nazwa wykonania Odmiany konstrukcyjne
GA GB GC GD GF
1 Pompa do silnika 4” z końcówką wału wg NEMA x        
Pompa do silnika 6” z końcówką wału wg NEMA   x      
Pompa do silnika 8” z końcówką wału wg NEMA     x    
Pompa do silnika 10”       x  
2 Pompa do silnika 4” z końcówką wału wg NEMA   x      
Pompa do silnika 6” z końcówką wału wg NEMA     x    
Pompa do silnika 8” z końcówką wału wg NEMA       x x
3* Pompa do silnika 10”     x    
4 Pompa do silnika 12”       x x
5 Pompa do silnika 10”         x

* dotyczy GCA.6, GCA.7, GCA.8

Oznaczenie wykonania konstrukcyjnego e2
Nazwa wykonania Odmiany konstrukcyjne
GA GB GC GD GF
1 Zawór szczelny x x x x x
2 Bez zaworu x x      
3 Zawór nieszczelny   x x x x
4 Zawór otwarty     x x  

Oznaczenie wykonania konstrukcyjnego e3
Nazwa wykonania Odmiany konstrukcyjne
GA GB GC GD GF
1 Króciec wylotowy kołnierzowy     x x x
2 Króciec wylotowy gwintowany x x x    

Oznaczenie wykonania konstrukcyjnego e4
Nazwa wykonania Odmiany konstrukcyjne
GA GB GC GD GF
0 Rezerwa x x x x x

Przykład oznaczenia wykonania kontrukcyjnego

oznaczenia - e1 e2 e3 e4 = 1320
Pompa do silnika e1 = 1, z zaworem nieszczelnym e2 = 3, króciec wylotowy gwintowany e3 = 2, e4 = 0 rezerwa.

Kompletność dostaw

2 - pompa ze sprzęgłem
4 - pompa ze sprzęgłem, silnikiem
5 - pompa ze sprzęgłem, silnikiem, urządzenia zabezpieczające
6 - pompa ze sprzęgłem, silnikiem, elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy
9 - wykonanie wg kontraktu

Na zamówienie klienta dodatkowo możliwe jest dostarczenie:

 • osprzętu do mocowania kabla (spinki nr części 43.1.918.p i taśmy nr części 40.0.930.p)
 • i/lub złącza kablowe (numer zależy od wielkości przekroju kabla silnika):
  • rurka termokurczliwa ø6,4/3,2 - 70.50.01.p
  • rurka termokurczliwa ø4,8/2,4 - 70.50.03.p
  • rurka termokurczliwa ø18/9 - 70.51.01.p
  • rurka termokurczliwa ø25,4/12,7 - 70.50.05.p
  • rurka termokurczliwa ø38/19 - 70.50.06.p
  • rurka termokurczliwa ø51/25,5 - 70.50.07.p

Kosmetyka wyrobu (powłoki ochronne)

1 - standardowa
2 - specjalna

Struktura oznaczenia wyrobu

Wszystkie podstawowe informacje o pompie są zakodowane w jej oznaczeniu. Oznaczenie to zawarte jest zarówno w niniejszym katalogu, jak i na tabliczce znamionowej pompy. Ułatwia to naszym klientom nie tylko wybranie najodpowiedniejszej pompy, ale również kontakt z nami w trakcie eksploatacji, np. przy zamawianiu części zamiennych.
Kod oznaczenia pompy sporządzany jest wg następującego schematu

Przykład pełnego oznaczenia wyrobu

GCA.6.02.2.2110.4.232.1
Pompa GCA.6, dwustopniowa w wykonaniu materiałowym 2 z silnikiem 6”, zaworem szczelnym, króćcem wylotowym kołnierzowym, w kompletności dostaw 4, dobór zespołu pompowego 232 (wg wewnętrznego kodu producenta), kosmetyka (powłoka ochronna) standardowa.
Na tabliczce znamionowej znajduje się oznaczenie do wykonania konstrukcyjnego włącznie, tj.: GCA.6.02.2.2110

Dobór kabla zasilającego

Przekroje przewodów zasilających zespołów głębinowych należy dobierać wykorzystując:

 • diagram 1 i tabelę 1 dla silników z rozruchem bezpośrednim (str. 8),
 • diagram 2 i tabelę 2 dla silników z rozruchem gwiazda - trójkąt (str. 9).

Diagramy wskazują maksymalne długości przewodów zasilających w zależności od wielkości prądu przy napięciu zasilania Uzn = 400V, spadku napięcia 3% oraz temperaturze t = +250C. Przy napięciach znamionowych innych niż 400V przekrój przewodu należy dobierać ze stosownych diagramów, korygując wartość prądu wg wzoru:

Dla temperatur wyższych od +25oC po dokonaniu doborów przewodów wg diagramów 1 i 2 należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia prądowe wg tabeli 1 i 2 i skorygować jego przekrój.

Przykład:
Dobrać przekrój przewodu zasilającego dla silnika z rozruchem bezpośrednim przy:

 • napięciu znamionowym Uzn = 400 V:
 • prąd znamionowy - 40 A,
 • wymagana długość przewodu - 300 m,
 • temperatura otoczenia - +45oC.

Z diagramu 1 dla prądu 40 A i długości przewodu 300 m wynika przekrój przewodu 35 35 mm2. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu przy tym przekroju dla prądu 40 A wynosi 360 m. Spadek napięcia dla 300 m wynosi:

Mniejszy przekrój przewodu 25 mm2 przy obciążeniu prądowym 40 A może być stosowany do długości 260 m. Przy długości

Dobór właściwy to przewód 35 mm2 ze spadkiem napięcia 2,5%.

Sprawdzanie obciążenia prądowego:
Przy temperaturze 45oC i przekroju 35 mm2 dopuszczalne maksymalne obciążenie prądowe dla przewodu 3-żyłowego wg tabeli 1 wynosi 120 A, zatem dobór przekroju jest właściwy i wystarczający.

Przykład:
Dobrać przekrój przewodu zasilającego dla silnika z rozruchem bezpośrednim przy:

 • napięciu znamionowym Uzn = 1000 V:
 • prąd znamionowy - 100 A,
 • wymagana długość przewodu - 200 m,
 • temperatura otoczenia - +30oC.

Z diagramu 1 dla prądu 40 A i długości przewodu 300 m wynika przekrój przewodu 35 mm2. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu przy tym przekroju dla prądu 40 A wynosi 360 m. Spadek napięcia dla 300 m wynosi:

Następny mniejszy przekrój przewodu 25 mm2 przy obciążeniu prądowym 40 A może być stosowany do długości 260 m. Przy długości 200 m spadek napięcia wyniesie:

Sprawdzanie obciążenia prądowego musi nastąpić dla prądu znamionowego Izn = 100 A wg tabeli 1. Dopuszczalne maksymalne obciążenie prądowe przy 30oC wynosi 128 A. Przekrój jest zatem wystarczający.

Dobór przekroju przewodu zasilającego dla rozruchu bezpośredniego

Tabela obciążeń prądowych przewodów zasilających elektryczne silniki głębinowe w oparciu o zarządzenie nr 29 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 17.VII. 1974r. oraz VDE dla temperatur granicznych przewodów 60oC.

Temperatura otoczenia 25oC 30oC 35oC 40oC 45oC 50oC
Przekrój mm2 Dopuszczalne obciażenie dla przewodow 3-żyłowych
Prąd znamionowy silnika w A
1,5 25 23 21 19 17 13
2,5 34 31 29 25 23 18
4 45 41 38 34 31 24
6 58 53 49 43 40 31
10 80 73 67 60 55 42
16 107 98 90 80 74 57
25 139 128 117 104 96 74
35 174 160 146 130 120 92
50 216 199 181 162 149 114
70 267 246 224 200 184 143
95 322 296 270 242 222 171
120 369 340 310 276 255 195

Przekroje przewodów dla 400 V

Spadek napięcia 3%; temperatura otoczenia 25oC; cosø = 0,85.

Dobór przekroju przewodu zasilającego dla rozruchu gwiazda - trójkąt

Tabela obciążeń prądowych przewodów zasilających elektryczne silniki głębinowe w oparciu o zarządzenie nr 29 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 17.VII. 1974r. oraz VDE dla temperatur granicznych przewodów 60oC.

Temperatura otoczenia 25oC 30oC 35oC 40oC 45oC 50oC
Przekrój mm2 Dopuszczalne obciążenie dla przewodow 3-żyłowych
Prąd znamionowy silnika w A
1,5 43 39 36 32 29 23
2,5 58 53 48 43 40 31
4 77 71 65 57 53 41
6 100 92 84 75 69 53
10 137 126 115 103 94 72
16 1814 169 155 138 127 97
25 239 220 205 179 165 126
35 300 276 252 225 205 159
50 374 344 289 280 258 198
70 460 423 355 345 318 244
95 555 510 466 416 383 294
120 636 585 535 476 439 336

Przekroje przewodów dla 400 V

Spadek napięcia 3%; temperatura otoczenia 25oC; cosø = 0,85.

Chłodzenie silnika

Elektrycznym silnikom głębinowym stawia się określone wymagania dotyczące prędkości opływu silnika. I tak:

Typ silnika Opływ silnika Temperatura czynnika tłocznego
  m/s oC
SILNIKI 4" 0.08 35
SMV 0.2 25
SMS 0.2 30
SMP 0.2 70

Oblicznie prędkości opływu:

gdzie:
Q - wydajność pompy [m3/h]
Ds -średnice wewnętrzne studni [m]
ds- średnica silnika [m]

UWAGA: w przypadku gdy Vobl < Vwymag należy na silniku zabudować płaszcz ssawny o średnicy wewnętrznej spełniający wymaganą prędkość opływu.

Straty wysokości ciśnienia

Natęenie przepływu STRATA CIŚNIENIA W RURACH STALOWYCH
średnica nominalna w calach i średnica wewnętrzna w mm
m3/h l/min. 1/2"
15,75
3/4"
21,25
1"
27,00
1 1/4"
35,75
1 1/2"
41,25
2"
52,50
2 1/2"
68,00
3"
80,25
3 1/2"
92,50
4"
105,0
5"
130,0
6"
155,5
0,6 10 9,9 2,4 0,8                  
0,9 15 20,0 4,90 1,60 0,40                
1,2 20 33,5 8,00 2,60 0,70 0,35              
1,5 25 50,0 12,0 4,00 1,00 0,50              
1,8 30 69,5 16,5 5,30 1,40 0,70 0,25            
2,1 35 91,5 21,5 7,00 2,00 0,90 0,30            
2,4 40   27,7 8,80 2,30 1,20 0,40            
3,0 50   41,5 13,0 3,50 1,70 0,55 0,16          
3,6 60   57,7 18,5 4,80 2,40 0,75 0,22          
4,2 70   76,5 24,0 6,50 3,00 1,00 0,30 0,15        
4,8 80     30,9 8,00 4,00 1,30 0,40 0,18        
5,4 90     38,5 9,90 5,00 1,60 0,50 0,21        
6,0 100     46,5 12,0 6,00 2,00 0,60 0,25 0,13      
7,5 125     70,5 18,0 9,00 3,00 0,85 0,36 0,18 0,10    
9,0 150       25,0 12,0 4,00 1,15 0,50 0,26 0,14    
10,5 175       33,5 16,7 5,20 1,50 0,65 0,35 0,19    
12,0 200       42,5 21,5 6,60 1,90 0,85 0,45 0,25 0,10  
15,0 250       64,9 32,3 10,0 2,90 1,30 0,65 0,35 0,13  
18,0 300         45,5 14,0 4,00 1,80 0,90 0,50 0,17 0,10
24,0 400         78,2 24,0 6,90 3,10 1,50 0,85 0,30 0,13
30,0 500           36,5 10,5 4,70 2,40 1,30 0,50 0,20
36,0 600           51,8 14,7 6,50 3,30 1,80 0,65 0,25
42,0 700             19,5 8,70 4,40 2,40 0,85 0,35
48,0 800             25,2 11,5 5,60 3,10 1,00 0,45
54,0 900             31,5 14,0 7,00 3,75 1,33 0,55
60,0 1000             38,5 17,0 8,50 4,60 1,60 0,68
75,0 1250               26,0 13,0 7,10 2,50 1,10
90,0 1500               39,9 18,5 9,90 3,50 1,45
105,0 1750                 24,8 13,5 4,70 1,95
120,0 2000                 31,9 17,5 6,00 2,50
150,0 2500                   26,5 9,30 3,80
180,0 3000                     13,1 5,50
240,0 4000                     22,8 9,00
300,0 5000                       14,5
Podane wartości strat ciśnienia w metrach odnoszą się do 100m prostego odcinka rurociągu. W przypadku zastosowanie na trasie rurociągu kolana, trójnika, zaworu zwrotnego, zasuwy odcinającej do długości prostego odcinka doliczamy 5m na każdą sztukę w/w elementu.


Natężenie przepływu STRATA CIŚNIENIA W RURACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
średnica zewnętrzna i wewnętrzna w mm
m3/h l/min. 25
20,4
32
26,2
40
32,6
50
40,8
63
51,4
75
61,4
90
73,6
110
90,0
125
102,2
140
114,6
160
130,8
180
147,2
0,6 10 1,8 0,7 0,3 0,09                
0,9 15 4,0 1,2 0,6 0,20 0,06              
1,2 20 6,4 2,2 0,9 0,30 0,11              
1,5 25 10,0 3,5 1,4 0,50 0,18 0,09            
1,8 30 13,0 4,5 2,0 0,60 0,22 0,10            
2,1 35 16,0 6,0 2,5 0,70 0,27 0,12            
2,4 40 22,0 7,5 3,4 0,95 0,35 0,16 0,07          
3,0 50 37,0 11,0 4,8 1,40 0,50 0,25 0,09          
3,6 60 43,0 15,0 6,5 1,90 0,70 0,35 0,13 0,06        
4,2 70 50,0 18,0 8,0 2,50 0,80 0,40 0,18 0,07        
4,8 80   25,0 10,5 3,00 1,30 0,50 0,25 0,08        
5,4 90   30,0 12,0 3,50 1,40 0,60 0,30 0,09 0,05      
6,0 100   39,0 16,0 4,60 1,80 0,70 0,35 0,12 0,07      
7,5 125   50,0 24,0 6,60 2,50 1,10 0,50 0,20 0,10 0,06    
9,0 150     33,0 8,50 3,50 1,40 0,60 0,25 0,15 0,08    
10,5 175     38,0 11,00 4,50 1,80 0,80 0,30 0,18 0,09    
12,0 200     50,0 14,00 5,50 2,40 1,00 0,40 0,21 0,12 0,06  
15,0 250       21,00 8,00 3,70 1,50 0,60 0,35 0,18 0,1 0,07
18,0 300       28,00 10,50 4,60 1,90 0,80 0,45 0,25 0,15 0,09
24,0 400         19,00 8,00 3,60 1,40 0,8 0,45 0,25 0,15
30,0 500         28,00 11,50 5 2,00 1,20 0,65 0,35 0,20
36,0 600         37,00 15,00 6,6 2,60 1,50 0,80 0,45 0,30
42,0 700         47,00 24,00 8,00 3,50 1,90 1,10 0,6 0,40
48,0 800           26,00 11,00 4,50 2,60 1,40 0,80 0,50
54,0 900           33,00 13,50 5,50 3,20 1,70 0,95 0,6
60,0 1000           40,00 16,00 6,50 4,00 2,2 1,20 0,75
75,0 1250             25,00 9,00 5,00 3,00 1,60 0,95
90,0 1500             33,00 13,00 8,00 4,10 2,30 1,40
105,0 1750             44,00 17,50 9,80 5,8 3,30 2,00
120,0 2000               23,00 13,00 7,00 4,00 2,50
150,0 2500               34,00 18,00 10,50 6,00 3,50
180,0 3000               45,00 27,00 14,00 7,50 5,50
240,0 4000                 43,00 24,00 13,00 7,50
300,0 5000                   33,00 18,00 11,00

Nagrody przyznane dla produktu

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności