pompy i systemy pompowe  
 
 

Pompy samozasysające SKD


Zastosowanie

Pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym przed pierwszym stopniem, służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy i zawierających cząstki stałe nieścieralne o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych. Pompa SKD samozasysająca, wymagane jest zalanie samej pompy, bez potrzeby zalewania przewodu ssawnego cieczą.

Pompy SKD mają możliwość pompowania cieczy z minimalną nadwyżką ciśnienia nad punktem wrzenia. Mały zapas antykawitacyjny NPSHr i bardzo dobre zdolności samozasysania są szczególnymi zaletami tych pomp.
Przeznaczone są do pompowania paliw ropopochodnych oraz mieszaniny skroplonego propanu z butanem, bez udziału fazy gazowej.

Dane techniczne

wydajność 0,2 ÷ 30 m3/h
wysokość podnoszenia do 310 m *
temperatura pompowanej cieczy -40oC ÷ +180oC
gęstość cieczy do 1,3 kg/dm3
lepkość cieczy do 150 mm2/s
masa 37,0 ÷ 436,0 kg
moc silnika 0,25 ÷ 30,0 kW
prędkość obrotowa 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz)
kierunek obrotów w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompy od strony napędu
*)
 
dla cieczy gorących od +70oC do +110oC wysokość podnoszenia pompy jest obniżona o 10-20%.

Struktura oznaczenia wyrobu

S K
 
D
 
6
 
0 8
 
1
 
1 6 1 0
 
5
 
0 0 2
 
1
a a
 
f
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k


a a - grupa klasyfikacyjna
f - odmiana wyrobu ( D - do pracy z głębokim zasysaniem )
b - typowielkość pompy (2 ÷ 8)
c c - typowymiar (ilość stopni) pompy (01 ÷ 08)
d - wykonanie materiałowe pompy wg punktu WYKONANIE MATERIAŁOWE
e1 e2 e3 e4   - wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE KONSTRUKCYJNE
h - kompletność dostaw wg punktu KOMPLETNOŚĆ DOSTAW
i i i - typ silnika
k - kosmetyka wyrobu wg punktu KOSMETYKA (powłoki ochronne)

Materiały stosowane w pompach SKD

   Pompy SKD produkowane są w ośmiu wykonaniach materiałowych ***

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2 3 4 5 6 ** 7 8
Korpusy żeliwo
szare
brąz
cynowy
żeliwo
szare
żeliwo
szare
żeliwo
sferoid.
żeliwo
sferoid.
mrozo.
staliwo
węglo.
staliwo
austen.
Człony żeliwo
szare
żeliwo
chrom.
żeliwo
szare
żeliwo
chrom.
żeliwo
szare
żeliwo
sferoid.
mrozo.
staliwo
węglo.
staliwo
austenit.
Wirniki brąz
cynowy
brąz
cynowy
żeliwo
sferoid.
brąz
cynowy
brąz
cynowy
brąz
cynowy
brąz
cynowy
staliwo
austen.
specjal.
Wał stal
nierdz.
stal
kwasoo.
stal
nierdz.
stal
kwasoo.
stal
nierdz.
stal
nierdz.
stal
nierdz.
stal
kwasoo.
Uszczel. wału miękkie sznurowe *
mechaniczne czołowe *
* dobór materiałowy uszczelnień zależy od pompowanego medium
** minimalna temperatura pracy -40oC
***    istnieje możliwość wykonania pomp z innych materiałów (żeliwa wysokoniklowego, staliwa) lecz wymaga to uzgodnień technicznych i handlowych

Wykonanie konstrukcyjne

Nr wykonań
konstrukcyjnych
e1 e2 e3 e4
Nazwa wykonania konstrukcyjnego Pompa SKD
2 3 4 5 6 7 8
1030 Pompa z uszczel. sznurowym z komorą do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1040 Pompa z uszczel. sznurowym z komorą do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC            
1110 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu V do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC
1130 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu US do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1140 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu VB do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1160 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu 502 do cieczy o temp. -40oC
1200 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu 502 z zestawem naprawczym do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC
1360 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu V Quenching do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC
1380 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu US z Quenching do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1390 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu VB z Quenching do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1400 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu 502 z Quenching do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC
1430 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu 502 z Quenching i zestawem naprawczym do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC
1600 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. zabudowa BACK TO BACK typu V + V z cieczą zaporową, do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC
1610 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. zabudowa BACK TO BACK typu V + VB z cieczą zaporową, do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1630 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. zabudowa BACK TO BACK typu V + US z cieczą zaporową, do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC      
1640 Pompa z uszczel. czołowym podwójnym typu BED do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
1650 Pompa z uszczel. czołowym podwójnym typu BED z instalacją cieczy buforowej/zaporowej do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC  
5160 Pompa z uszczel. czołowym pojedyn. typu 502 do cieczy o temp. -40oC ÷ +70oC
5640 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. typu BED do cieczy o temp. -40oC ÷ +70oC  
5650 Pompa z uszczel. czołowym podwójn. typu BED do cieczy o temp. -40oC ÷ +180oC  

Kompletność dostaw

1 - Pompa z wolną końcówką wału.
2 - Pompa ze sprzęgłem.
3 - Pompa ze sprzęgłem, osłoną na płycie fundamentowej.
5 - Kompletność 3 plus silnik elektryczny.

Kosmetyka wyrobu

1 - Standardowa
2 - Specjalna

Budowa

Pompy typu SKD po stronie ssawnej mają osiowy wlot o zwiększonej średnicy, a po stronie tłocznej wylot wyprowadzony pionowo do góry. Przed pierwszym stopniem od strony ssawnej zastosowano wirnik odśrodkowy i kierownicę. Stopnie pompy są typowymi stopniami pompy krążeniowej z bocznymi kanałami i otwartymi wirnikami. Pompy od strony tłocznej mają zabudowane łożysko kulkowe i odpowiednie uszczelnienie wału. W zależności od przeznaczenia i rodzaju wykonania konstrukcyjnego pompy stosuje się między innymi uszczelnienie czołowe zapewniające całkowitą szczelność.

Uszczelnienie czołowe może być smarowane i przepłukiwane cieczą pompowaną lub cieczą doprowadzoną z zewnątrz. Dla pomp w wykonaniu LPG zastosowano pomiędzy stopniami specjalną masę uszczelniającą LOCTITE-573 a w pozostałych wykonaniach - uszczelki o grubości 0,11 mm. Pompy w wykonaniu LPG poddawane są specjalnym testom na szczelność i wytrzymałość mechaniczną. Pompa SKD ma dodatkowo zabudowany dyfuzor na korpusie ssawnym oraz rurkę obiegową przez którą, w czasie gdy pompa z przewodu ssawnego pompuje powietrze, cieczą znajdującą się w pompie smarowane jest łożysko ślizgowe umieszczone w kierownicy pompy.

Cechy:

 • gwarantowana wieloletnia niezawodna praca i łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobów do potrzeb klientów,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stosunkowo duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
 • duża odporność na zmienne warunki klimatyczne, w tym na pracę w skrajnych temperaturach otoczenia,
 • współpraca ze zbiornikami podziemnymi

Wymagania techniczne wobec układu hydraulicznego w procesie
pompowania płynnych węglowodorów (gaz płynny propan-butan)

Dla związków ciekłych takich jak mieszanina propanu z butanem i innych obowiązują określone prawa fizyczne. Gaz płynny propan-butan jest mieszaniną wyższych węglowodorów nasyconych charakteryzujących się dużą prężnością par zależną od temperatury otoczenia. W normalnych warunkach fizycznych (1013 hPa, 20oC) są one gazami cięższymi od powietrza (gęstość większa od powietrza) przy niekontrolowanym wypływie snują się przy powierzchni ziemi wypełniając wszelkie zagłębienia. Faza lotna tego gazu jest łatwo palna, zmieszana z powietrzem stanowi bardzo groźną mieszaninę wybuchową. Faza płynna gazu jest lżejsza od wody i parując utrzymuje sie na powierzchni. W wolnej przestrzeni przechodzenie z fazy płynnej w fazę lotną rozpoczyna sie przy temperaturze -30oC (mieszanina propan-butan w proporcjach 50/50). Aby utrzymać mieszaninę propanu z butanem w stanie ciekłym w całym procesie dystrybucji, a w szczególności na dopływie do wirnika pierwszego stopnia pompy, ciśnienie cieczy musi mieć pewną nadwyżkę ciśnienia Ap w stosunku do wartości wyznaczonej z krzywej parowania cieczy.

Warunki pracy pomp

Aby proces pompowania i praca pompy odbywały się bez zakłóceń, musi być spełniony podstawowy warunek określony poniższym równaniem.

Hzs = -(NPSHr + hs)  [m]

hswysokość strat hydraulicznych w rurociągu ssawnym (m)
Hzs geometryczna wysokość napływu (n)
NPSHr   wymagana nadwyżka antykawitacyjna, określona przez producenta, gwarantująca prawidłową pracę pomp (m)

Niespełnienie wymaganej wartości Hzs wyznaczonej w toku obliczeń w projekcie technicznym obiektu (stacji LPG) w konsekwencji będzie prowadziło do zniszczenia pompy, zwłaszcza uszczelnień mechanicznych czołowych na wale pompy, łożyska ślizgowego w pompie i całego układu hydraulicznego (wirniki i człony). Prawidłowo zaprojektowany układ pompowy musi spełniać warunek:

NPSHav > NPSHr  [m]

NPSHav   rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna istniejąca w układzie pompowym (m)

Zminimalizować wysokość napływu Hzs możemy przez zmniejszenie strat hydraulicznych hs w rurociągu ssawnym (dopływowym) i tylko w ten parametr możemy ingerować.

Wymagania techniczne

Przy wykonaniu instalacji należy szczególna uwagę zwracać na przestrzeganie niżej podanych wymagań technicznych:

 • należy dążyć do tego, żeby ograniczyć do minimum, opory przepływu w przewodzie ssawnym,
 • nie należy zmieniać przekroju przepływu tuż przed pompą przez montowanie kolan, filtrów, zasów lub zwężek,
 • należy koniecznie przewidzieć stosowanie przed pompą odcinka uspakajającego strugę gazu o długości równej 20 średnicom rurociągu.

Wyznaczona ze wzoru geometrycznego wysokość napływu Hzs [m] musi być bezwarunkowo zachowana. Podczas wyłączenia pompy zawór kulowy po stronie tłocznej pompy musi być w połowie otwarty. W przypadku całkowitego otwarcia tego zaworu powstanie niebezpieczeństwo, (pompa będzie pracowała poza zakresem katalogowym) odparowania gazu. Zawór kulowy w przewodzie wyrównawczym ciśnienia od strony ssawnej do zbiornika oraz zawór kulowy od strony ssącej musi być całkowicie otwarty, podczas uruchomiania pompy należy mieć absolutną pewność, że pompa jest wypełniona płynnym gazem.

Aby mieć pewność, że pompa jest zalana gazem, wskazane jest zainstalowanie poniżej zaworu kulowego w przewodzie tłocznym, przepływomierza lub wskaźnika przepływu,

 • przewód ssawny powinien być możliwie jak najkrótszy, należy chronić cały układ pompowy przed oddziaływaniem ciepła z otoczenia,
 • prędkość przepływu gazu w przewodzie ssącym nie może przekraczać 1 m/s,
 • dla cieczy zanieczyszczonych należy w rurociągu zainstalować filtr,
 • wolny przekrój filtra musi stanowić co najmniej trzykrotność przekroju wlotowej znamionowej średnicy pompy.
 • filtr okresowo czyścić,
 • średnica minimalna przewodu ssącego musi być co najmniej takiej samej długości jak przyłącza do pompy (dr > ds) na całej długości rurociągu (od wyjścia ze zbiornika do przyłącza pompy),
 • kierunek przepływu gazu oznaczony jest na pompie strzałkami,
 • instalacja rurowa musi być wykonana tak, żeby można było przyłączyć do pompy bez naprężeń (zaleca się stosowanie kompensatorów),
 • instalację rurową należy przed podłączeniem do pompy starannie oczyścić z odprysków powstałych podczas spawania, z opiłków, rdzy i podobnych ciał obcych,
 • jeżeli pompa używana jest w obszarach zagrożonych wybuchem, muszą być stosowane urządzenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa,
 • kierunek obrotów silnika musi być zgodny z kierunkiem pompy (wskazany na korpusie ssawnym).

Zachować lokalne przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych,

 • kierunek obrotów silnika lewy patrz na pompę od strony silnika,
 • po ustawieniu pompy na fundamencie i podłączeniu do instalacji należy sprawdzić ustawienie sprzęgła.

Przykładowy schemat zastosowania pompy SKD we współpracy ze zbiornikiem podziemnym

 1. - zbiornik magazynowy
 2. - przewód dopływowy (ssawny)
 3. - przewód fazy gazowej
 4. - separator fazy gazowej
 5. - przewód tłoczny
 6. - pompa
 1. - zawór zwrotny typu ZZG
 2. - zawór by-pass
 3. - manometr
 4. - kryza dławiąca
 5. - zawór zwrotny

Uwaga: Przewód napływowy izolować przed nagrzaniem od promieni słonecznych.

Zabudowy uszczelnień wałów pomp SKD

      Zabudowa uszczelnienia sznurowego z komorą
Zabudowa uszczelnienia czołowego pojedynczego      
      Zabudowa uszczelnienia czołowego pojedynczego z Quenching
Zabudowa uszczelnienia czołowego podwójnego w układzie BACK TO BACK z cieczą zaporową      
Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności