pompy i systemy pompowe  
 
 

Relacje Inwestorskie

Wezwania akcjonariuszyPierwsze wezwanie:   

Drugie wezwanie:   

Trzecie wezwanie:   


Zarząd Spółki Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Droga Jeziorna 8 86-300 Grudziądz w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.

Zarząd Spółki HYDRO-VACUUM S.A. z siedzibą w Grudziądzu
ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026737
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki


zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
HYDRO-VACUUM S.A. W GRUDZIĄDZU
na dzień 5.06.2020 r. o godz. 8:30 w siedzibie spółki
w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna 8
w salce konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki
z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie, przez podjęcie uchwały, sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
  • udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
  • udzielenie Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał, wniosków:
  • Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
  • w sprawie pokrycia kwoty z tytułu korekty błędów z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje:

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, które dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 29 maja 2020 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zablokowania akcji należy dokonać w punkcie obsługi klientów Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A. w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68 w godz. 900-1700, do dnia 29 maja 2020 r.

Inne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego prosimy składać w siedzibie Spółki HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy HYDRO-VACUUM S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie i opłacone opłatą skarbową we właściwy sposób.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu HYDRO-VACUUM S.A., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki:

 • W treści § 7 ust. 1 dodaje się pkt 34 i 35 o następującej treści:
  • 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.20.Z
  • 35) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 77.39.Z
 • W treści § 19 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu ww. środków określa Regulamin Rady Nadzorczej

 • § 26 otrzymuje brzmienie:
  1. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.
  2. Spółka nie dopuszcza możliwości udziału przez Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności