pompy i systemy pompowe  
 
 

ZHG


Informacje ogólne

Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu.

Zestawy pompowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych o temperaturze nie przekraczającej 25oC. Maksymalne ciśnienie pracy zestawu: 10 bar.

Dane techniczne:

wydajność 0,9 ÷ 60 m3/h
wysokość podnoszenia 10 ÷ 90 m
temperatura pompowanej cieczy max 25 oC
ciśnienie pracy 10 [bar]


Główne obszary zastosowań:

 • Wielorodzinne, wysokościowe budynki mieszkalne.
 • Budynki użyteczności publicznej (hotele, szpitale, budynki biurowe i administracyjne, banki).
 • Lokalne systemy podnoszenia ciśnienia.

Struktura oznaczenia wyrobu

Z H
 
G
 
1
 
0 8
 
3
 
3 1 2 5
 
3
 
2 0 4
 
0
a a
 
a1
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k


a a grupa klasyfikacyjna wyrobu (ogólna nazwa wyrobu, tu: ZH),
a1 oodmiana konstrukcyjna zestawów hydroforowy (G - Pompy głębinowe GBA.2, GBA.4, GBA.5.)
b typowielkość zastosowanej pompy Np.: ZHG.1 - zestaw składający się z pomp GAB.2,
c c typowymiar zastosowanej pompy, Np.: ZHG.1.08 - zestaw składający się z ośmiostopniowych pomp GAB.2.08,
d ilość pomp w zestawie (1 do 9), Np.: ZHG.1.08.3 - zestaw składający się z trzech ośmiostopniowych pomp GAB.2.08,
e1 e2 e3 e4   wykonanie konstrukcyjne zestawu. Ta część indeksu opisana będzie w dalszej części poświęconej budowie zestawu,
h rodzaj sterowania. Ta część indeksu opisana będzie w dalszej części poświęconej rodzajom układów sterowania zestawu.
i i i wewnątrzzakładowy kod charakteryzujący układ sterowania. Nadawany jest na etapie oferty lub potwierdzenia do zamówienia po jednoznacznym określeniu funkcji i sposobu pracy zestawu.
k oznaczenie wyposażenia dodatkowego


k Opis
0 Bez pompy dodatkowej.
1 Pompa płuczna.
2 Pompy przeciwpożarowe.
3 Pompy mieszane.

Budowa

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni.

Zestawy hydroforowe typu ZHG są zbudowane w oparciu o równolegle połączone, zamknięte w płaszczach hermetycznych pompy głębinowe GAB. Liczba zastosowanych pomp w zestawie mieści się w granicach od 2 do 4 sztuk. Oznaczenie zestawu należy budować zgodnie z kluczem podanym na początku niniejszego katalogu.
Zestawy o tego typu konstrukcji z wykorzystaniem pomp pracujących w pompowanym medium, charakteryzują się bardzo cichą pracą, nie powodują uciążliwości, nawet w przypadku instalacji w pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z zasobami mieszkaniowymi.

Agregaty pompowe

W zestawie ZHG zastosowano pompy głębinowe typu GAB. Są to wielostopniowe agregaty podwodne o wydajnościach od 0.9 m3/h do 15 m3/h i w zależności od ilości stopni, podnoszeniu od 10 m H2O do 90 m H2O.

Typ zestawu Typ pompy
ZHG.1 GAB.2
ZHG.2 GAB.4
ZHG.3 GAB.5

Konstrukcja nośna

Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane są na konstrukcji nośnej w postaci ramy wykonanej ze stali austenitycznej (wyłącznie e2 = 1). Konstrukcja nośna za pośrednictwem wibroizolatorów ustawiona jest w miejscu instalacji. Zastosowanie wibroizolatorów ogranicza przenoszenie się drgań na podłoże oraz eliminuje konieczność przygotowania specjalnego fundamentu.

Armatura i kolektory

Kolektory spinają, za pośrednictwem armatury, pompy w układzie równoległym. Kolektory, płaszcze hermetyczne i wszelkie przyłącza wykonane są ze stali nierdzewnej. Do kolektorów podłączone są manometry i przetworniki ciśnienia. Dodatkowo na kolektorze tłocznym zainstalowane są przeponowe zbiorniki ciśnieniowe, minimalizujące skutki uderzeń hydraulicznych w trakcie załączania i wyłączania poszczególnych pomp zestawu. Z uwagi na specyfikę zasilanych niektórych obiektów (wysokościowe, wielorodzinne budynki mieszkalne), które charakteryzują się dużą zmiennością poboru wody, objętość tych zbiorników może wahać się od 18 dm3 do 200 dm3.

W każdym przypadku jest możliwe uzgodnienia i sprecyzowanie szczegółowych wymagań we wszystkich aspektach dotyczących oferowanego zestawu.

Sterowanie

Z uwagi na różnorodność zastosowań możemy zaproponować kilka sposobów sterowania zestawami pompowymi.

h Opis
1 Tylko do układów dwupompowych; praca naprzemienna sterowana z łącznika ciśnieniowego. Możliwa praca równoległa w przypadku zainstalowania dwóch łączników ciśnieniowych.
2 Regulacja za pomocą kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostką zarządzającą jest prosty mikroprocesorowy regulator.
3 Regulacja za pomocą kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostka zarządzającą jest złożony mikroprocesorowy regulator.
4 Układ wielofalownikowy z nadrzędnym, uproszczonym sterownikiem procesorowym.
5 Sterowanie kaskadowe (dwustanowe: załącz/wyłącz). Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
9 Wykonanie wg ustaleń indywidualnych i sprecyzowanych wymagań klienta.

Możliwości mikroprocesorowego regulatora, standardowo stosowanego w układach sterowania zestawów ZHG:

 • regulacja prędkości pompy w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym (w układzie przemiennikowym, h = 1). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości.
 • załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w układzie kaskadowym, h = 2). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp.
 • rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej, względnie za pośrednikiem rozrusznika tyrystorowego - "soft-startu").
 • Bilansowanie czasu pracy pomp - wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, w zestawie uwzględniającym zapotrzebowanie przeciwpożarowe (wszystkie identyczne pompy zestawu). Funkcja ta realizowana jest w ten sposób, iż jako pierwsza uruchamiana jest pompa najkrócej pracująca albo mająca najdłuższy czas postoju.
 • Uniemożliwia jednoczesne uruchomienie więcej niż jednej pompy. Możliwe jest zadanie czasu, po którym nastąpi rozruch kolejnej pompy zestawu.
 • Zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów,
 • Wyłączenie pomp w przypadku zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych.
 • Dopasowanie charakterystyki układu do charakterystyki zasilanego rurociągu przez dyskretną zmianę wartości ciśnień zadanych w zależności od ilości włączonych pomp lub zadanej, mierzonej wartości przepływu (współpraca z przepływomierzem - opcja),
 • Odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy,
 • Zmiana wartości parametrów zadanych w zależności od zadanych przedziałów czasowych (opcja),
 • W przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
 • W przypadku awarii regulatora - układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy.

Oprogramowanie regulatora stwarza następujące możliwości:

 • Zbieranie informacji o wielkości wartości mierzonych w przeciągu ostatnich siedmiu dni,
 • Zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ zapamiętuje do 1000 zdarzeń),
 • Zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp,
 • Wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera).

Na podstawie powyższego przykładowy kod zestawu przedstawiony na początku można rozwinąć w następujący sposób:

Z H G 1 0 8 3 3 1 2 5 3 2 0 4 0

Zestaw hydroforowy zbudowany z trzech pomp GAB.2.08 z szafą sterowniczą po za konstrukcją zestawu z kolektorami gwintowanymi, wyposażony w układ sterowania, w którym przemiennik częstotliwości związany jest z jedną pompą, pozostałe uruchamiają się kaskadowo, bezpośrednio z sieci. Układ sterowania typu UZS 8.01. Zestaw bez wyposażenia i pomp dodatkowych.

Szafa sterownicza

Z uwagi na małe gabaryty układu, szafa sterownicza zawsze jest oferowana w wersji do zabudowy po za konstrukcją zestawu (e1 = 3).

Układ sterowania zabudowany jest w szafie o stopniu ochrony IP54. Wielkość szafy jest uzależniona od wielkości zestawu. Wymiary szaf podane są w tabelach wymiarowych zestawów. Szafa metalowa, malowana proszkowo. Szafa posiada własną, indywidualną konstrukcję nośną (ramę pionową), uniwersalną dla każdego jej położenia. Z jednej strony konstrukcja ta podparta jest na wibroizolatorach, z drugiej przymocowana do konstrukcji nośnej pomp.

Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się:

 • Płyta czołowa ZZ wa regulatora z panelem operatorskim,
 • Przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym / automatycznym),
 • Przełączniki "Start" / "Stop", dla każdej z pomp,
 • Kontroli stanu pracy i awarii.
 • Kontrolka: "Awaria zasilania",
 • Kontrolka: Suchobieg".

Z boku szafy sterowniczej znajduje się wyłącznik główny.

Zabezpieczenia przed suchobiegiem

Pompy zestawu standardowo zabezpieczane są przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych umieszczonych w płaszczach hermetycznych. Dodatkowo zestaw współpracujący ze zbiornikiem otwartym, może być wyposażony w wyłączniki pływakowe lub system sond konduktometrycznych względnie współpracować z sondą hydrostatyczną sterującą procesem napełniania zbiornika. W tym przypadku zestaw nie posiada przetwornika ciśnienia na kolektorze napływowym. W przypadku współpracy z siecią wodociągową pompy zestawu chronione są przed suchobiegiem za pomocą wyżej wspomnianych już sond konduktometrycznych oraz przetwornika ciśnienia zainstalowanego w na kolektorze ssawno-napływowym. Jako dodatkowe zabezpieczanie możemy zaproponować łącznik ciśnieniowy LCA zainstalowany na kolektorze ssawno-napływowym zestawu.

Uwagi dotyczące miejsca instalacji:

 • Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających takie ustawienie zestawu hydroforowego aby był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
 • Temperatura w miejscu instalacji zestawu powinna mieścić się w granicach od +5oC do + 40oC
 • Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotna wymianę powietrza w ciągu godziny,
 • Ze względu na posadowienie zestawu na wibroizolatorach umożliwiających jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie zestawu.
 • Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji. Niedopuszczalne jest zalanie woda pracującego zestawu hydroforowego.
 • W przypadku zasilania zestawu z otwartego zbiornika magazynowego, zestaw należy tak umiejscowić aby zapewniony był minimalny napływ statyczny o wartości 1,0 m w punkcie wpięcia zestawu. W innym przypadku należy skontaktować się w z producentem w celu dobrania i zastosowania odpowiedniej przystawki zalewającej.

Atrybuty zestawów

 • Parametry pomp zastosowanych w zestawach zgodne ZZ z PN-EN-ISO 9906:1999 w klasie 2.
 • Deklaracja zgodności CE.
 • Pompy i konstrukcja zestawu wykonane całkowicie z materiałów nierdzewnych i odpornych na działanie wody wodociągowej.
 • Sposób zabudowy w płaszczu hermetycznym zapewnia cichobieżną pracę pomp (do 40dB), pozwala to na instalowanie zestawu wprost w pomieszczeniach piwnicznych.
 • zasilanych budynków bez konieczności dodatkowych prac związanych z izolacją dźwiękochłonną tych pomieszczeń.
 • Brak zewnętrznych uszczelnień ruchowych.
 • Zabudowa hermetyczna umożliwia eksploatację w trudnych warunkach: wysoka wilgotność powietrza, duże zapylenie, ryzyko podtopienia (zalania pomieszczenia pompowni).


Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności