Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2005-03-18

Ogólnopolska Konferencja Techniczna w Hydro-Vacuum S.A. Pompy Hydro-Vacuum S.A. w instalacjach petrochemicznych i na stacjach paliw


W dniach 17-18 marca Hydro-Vacuum S.A. zorganizowało ogólnopolską konferencję poświęconą przepisom prawnym oraz zasadom bezpiecznej eksploatacji pomp w instalacjach petrochemicznych i na stacjach paliw, w szczególności stacjach LPG oraz nowej konstrukcji pomp SKD. Konferencja skupiła ponad 100 uczestników związanych z przemysłem petrochemicznym oraz branżą autogazu. Wzięli w niej udział użytkownicy pomp i urządzeń do pompowania paliw, inwestorzy, przedstawiciele biur projektowych, firm instalacyjnych. Odnotowano liczną obecność przedstawicieli koncernów petrochemicznych, takich jak: PKN Orlen S.A., BP, Statoil, Grupy Lotos
Konferencję podzielono na trzy panele wykładowe. Pierwszy panel poświęcono zagadnieniom związanym z identyfikacją stref zagrożenia wybuchem oraz określenia wymogów formalnych i technicznych jakim powinny odpowiadać stosowane w tych strefach urządzenia, szczególnie urządzenia elektryczne. Wykład wprowadzający wygłosił mgr inż. Stanisław Nowak, autor książki pt.: „Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, obecnie pracownik firmy Lotos, od wielu lat zajmujący się teoretycznie i praktycznie problemami wyznaczania stref oraz pracy urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
Zagrożenia wybuchem pojawiają się w licznych obszarach działalności gospodarczej, a w szczególności w procesach zachodzących w przemysłach chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, w których stosowane media są substancjami łatwopalnymi takich jak gazy, płyny palne, pyły i włókna. Na stacjach paliw, gdzie odbywa się proces magazynowania i dystrybucji substancji palnych również może wytworzyć się atmosfera wybuchowa. Potencjalnymi źródłami zapłonu mogą stać się, na skutek iskrzenia w przewodach elektrycznych, urządzenia elektryczne pracujące w miejscach, gdzie tworzy się atmosfera wybuchowa. Stąd wszędzie, gdzie stosowane są substancje palne istnieje konieczność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. Wyznaczenie takich stref wiąże się automatycznie z koniecznością określenia warunków technicznych, jakie muszą spełniać pracujące w nich urządzenia, a także warunków odbioru tych urządzeń przez jednostki certyfikujące.
Drugi panel został poświęcony przepisom i zasadom organizacji i wyposażenia stacji paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń instalowanych na stacjach LPG, w tym pomp bocznokanałowych, samozasysających o obniżonym zapasie antykawitacyjnym SKC/SKD, produkcji Hydro-Vacuum S.A. Wykład wprowadzający wygłosili panowie Janusz Siudut, pracownik PKN Orlen S.A. oraz Fryderyk Kusiak pracownik biura rojektów TSS Sp. z o.o., zajmujący się zawodowo omawianymi zagadnieniami. Ta część konferencji wywołała burzliwą dyskusję w trakcie, której uczestnicy wymieniali się praktycznym doświadczeniem w zakresie sposobów instalowania i stosowania pomp SKC/SKD.

Kolejny panel dyskusyjny został poświęcony ofercie pomp Hydro-Vacuum S.A. wprowadzonej specjalnie z myślą o pracy w strefach zagrożonych wybuchem. W trakcie tego panelu omówiono szczegółowo zmodernizowaną konstrukcję pomp bocznokanałowych, samozasysających, przeznaczonych do stosowania w punktach tankowania LPG ze zbiornikiem podziemnym. W zmodernizowanej pompie zadbano o to, aby pompa posiadała zalety dotychczas oferowanych pomp SKD, cechowała się wysoką trwałością, posiadała niski zapas antykawitacyjny i wysoką sprawność. Zmodernizowana pompa SKD, podobnie jak dotychczas oferowane pompy z tego typoszeregu posiada konkurencyjne, a często lepsze niż inne dostępne na rynku produkty (o podobnym zastosowaniu) parametry sprawności i głębokości zasysania. Głównym celem modernizacji było, znaczne skrócenie czasu samozasysania. Wprowadzone zmiany modernizacyjne nie spowodowały zmiany wymiarów instalacyjnych. Zapewniona jest pełna kompatybilność dotychczas oferowanej oraz nowej pompy SKD. Korpusy pompy zostały wykonane z żeliwa sferoidalnego typu 400-15. W wersji specjalnej możliwe jest również przygotowanie nowej pompy SKD z żeliwa sferoidalnego typu 350-22 L, zachowującego swoje właściwości mechaniczne w temperaturze otoczenia nawet do (-40oC). Tą część konferencji poprowadził mgr inż. J. Sadkowski, pełniący w Hydro-Vacuum S.A. funkcję specjalisty konstruktora i doradcy technicznego.
W ramach tego panelu, kierownik działu doradców technicznych, mgr inż. Jakub Franczak zaprezentował również inne produkty oferowane przez Hydro-Vacuum S.A. i mogące mieć zastosowanie w przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym. Omówione zostały m.in. pompy wirowe odśrodkowe typu KS oraz zgodne z normą EN 733 pompy typu NHV. Ponadto zaprezentowane zostały pompy wielostopniowe pionowe typu OPA, znajdujące zastosowanie m.in. w pompowniach wody II-go stopnia oraz w systemach gaśniczych. Dużą uwagę poświęcono pompom głębinowym ich najczęstszemu wykorzystaniu tj. do pompowania wody z indywidualnych ujęć wody (w pompowniach I-go stopnia) oraz niestandardowym sposobom wykorzystania i instalacji pomp głębinowych. Kierownik działu doradców technicznych, przedstawił również problematykę gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych i w bazach paliw oraz omówił produkowany przez Hydro-Vacuum S.A. typoszereg pomp do ścieków typu FZ, a także typoszereg zbiornikowych przepompowni ścieków opartych na pompach FZ. Ostatnią grupą pomp omawianych przez mgr inż. Jakuba Franczaka były pompy próżniowe i dmuchawy, znajdujące szerokie zastosowanie w niemalże wszystkich gałęziach przemysłowych. Wszystkie omówione w wystąpieniu inżyniera Franczaka pompy spełniają wymogi norm i dyrektyw europejskich w tym ATEX 100.
Na zakończenie panelu dyskusyjnego, poświęconego ofercie Hydro-Vacuum S.A., głos zabrał mgr inż. Janusz Sobociński również pracownik działu doradców technicznych. Inżynier Sobociński omówił materiały stosowane przez Hydro-Vacuum S.A. do budowy pomp, w tym staliwo austenityczne specjalne G-X25CrNiMo 25 9 3, staliwo austenityczne G-X5CrNiMo 19 11 2 zgodne z PN-EN10213-4, staliwo stopowe / wysokochromowe / ZbCr32 zgodne z PN-92/H-83144, staliwo węglowe 200-400 wg PN-ISO 3755. Omówione zostały zalety w/w materiałów oraz ich odporność na działanie różnych substancji chemicznych i temperatur otoczenia, a także pompowanego medium.
Ostatnia część tego panelu została poświęcona uszczelnieniom stosowanym w pompach, w tym przede wszystkim w pompach stosowanych w przemysłach rafineryjnym i petrochemicznym oraz na stacjach LPG. Swoje wykłady zaprezentowali: Wojciech Machowski - Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w firmie Anga oraz Zbigniew Żyła - Dyrektor Generalny firmy John Crane Polska, a także specjaliści konstruktorzy z wymienionych firm.
Zorganizowana przez Hydro-Vacuum S.A. konferencja wywołała ogromne zainteresowanie wśród osób związanych z branżą paliwową. Pozwoliła bowiem rozwiać szereg wątpliwości, jakie rodziły pojawiające się w ostatnim czasie tendencje rozwojowe na rynku gazu płynnego oraz zapowiadane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy zmiany w przepisach dotyczących warunków budowy stacji LPG na obszarach o zabudowie miejskiej. A generalnie wątpliwości w zakresie wymogów wynikających z norm zharmonizowanych i dyrektyw Unii Europejskiej.Obserwuj nas na kanałach: