Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2021-09-22

Certyfikacja zestawów hydroforowych


Szanowni Państwo,
W związku z podjętymi przez Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych (SPSP) (którego Hydro-Vacuum S.A. jest członkiem) działaniami na rzecz wyjaśnienia stanu prawnego związanego z obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B przez zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, lub tylko hydrantową, pragniemy Państwu przedstawić informację w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.), w chwili obecnej zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, lub tylko hydrantową, nie są objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B (brak konieczności posiadania tzw. Certyfikatu CNBOP), jednak ten stan prawny ulegnie zmianie.

Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym („ Rozporządzenie zmieniające”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia 2020 r. zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, lub tylko hydrantową zostały objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B. Jednocześnie prawodawca zawarł w Rozporządzeniu zmieniającym przepis przejściowy zwalniający z obowiązku posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązku znakowania znakiem B przedmiotowych zestawów hydroforowych do dnia 31 grudnia 2021 r. Zgodnie więc z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek znakowania „zespołu pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych” znakiem B (a tym samym posiadania krajowej oceny technicznej i certyfikatu stałości właściwości użytkowych), miał wejść w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

SPSP wobec zagrożenia znacznego ograniczenia konkurencji na rynku producentów zestawów hydroforowych kwalifikowanych jako zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, podjęło działania mające na celu wydłużenie okresu przejściowego wskazanego w Rozporządzeniu zmieniającym, w którym powyżej opisany obowiązek nie jest wymagany. W dniu 14 września 2021 r. SPSP otrzymało pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w którym wskazano, że ze względu na ryzyko wystąpienia deficytu wyrobów budowlanych z powodu niemożliwości spełnienia przez większość producentów wymogów określonych w Rozporządzeniu zmieniającym wprowadzenia dotyczących wprowadzenia wyrobów do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym informuje się o rozpoczęciu prac legislacyjnych polegających na wydłużeniu okresu przejściowego z dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022. Wydłużenie terminu zwolnienia z obowiązku stosowania wymogów ma na celu umożliwienie producentom systemów pompowych dokończenie procesów certyfikacji.

Pragniemy ponadto zauważyć, że w opinii SPSP na podstawie obowiązujących przepisów do czasu upływu okresu przejściowego, zarówno projektowanie jak i sprzedaż zestawów hydroforowych bez certyfikatu jest zgodna z prawem, niezależnie od terminów odbioru inwestycji w której zestawy te będą instalowane, przy założeniu jednak, że wprowadzenie danego systemu hydroforowego do obrotu (tj. pierwsza sprzedaż) nastąpi przed upływem okresu obowiązywania okresu przejściowego wskazanego w Rozporządzeniu zmieniającym. Powyższą interpretacje potwierdza Ministerstwo Rozwoju i Technologii w piśmie z dnia 14 września 2021 r.

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii z dnia 14 września 2021 r., które dotyczy poruszonych powyżej kwestii (załącznik na końcu pisma, pdf należy otworzyć w programie Adobe Acrobat)

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Systemów Pompowych

Obserwuj nas na kanałach: