Pompy głębinowe

Pompy głębinowe G

Pompy głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A.: Pompy głębinowe są pompami wielostopniowymi, budowanymi w układzie szeregowym. Pompę montuje się bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. Zespół pompowy jest montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej w nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy jest korpus zaworu zwrotnego i korpus tłoczny umożliwiający połączenie zespołu z rurociągiem tłocznym za pomocą kryz (kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą sprzęgła. Właściwe położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się przez tuleje dystansowe. Układ wirujący jest łożyskowany w panewkach stalowo-gumowych.

Zespoły głębinowe typu G przeznaczone są:

 • do pracy w systemach wodociągowych,
 • do tłoczenia i podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych,
 • do obniżania poziomu wód gruntowych,
 • do pracy w instalacjach nawadniających,
 • do innych zastosowań przemysłowych i bytowych.

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność Q: 0,9 ÷ 420 m3/h
 • Wysokość podnoszenia H: do 642 m
 • Temperatura cieczy pompowanej t: do 25oC *
* w przypadku występowania temperatur wyższych, każdorazowo kontaktować się z producentem.

Podstawowe zalety pomp głębinowych typu G:

 • możliwość zabudowy zespołu pompowego w pozycji wiszącej, stojącej i leżącej bez potrzeby przebudowy fundamentów,
 • możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych mało-średnicowych bez płaszczy kierująco-ssących,
 • możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych wielkośrednicowych i zbiornikach wielkogabarytowych z zastosowaniem płaszczy kierująco-ssących,
 • możliwość wbudowania bezpośrednio w linię rurociągu zespołu pompowego w płaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,
 • możliwość zabudowania z obejściem zesp. pomp. równolegle do linii rurociągu w płaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,
 • liniowe usytuowanie króćców w płaszczu hermetycznym upraszcza wbudowanie zespołu pompowego,
 • zwarta konstrukcja wymaga minimum przestrzeni,
 • pompy i silniki posiadają standardową konstrukcję połączeń i sprzęgieł wg NEMA (normal USA), akceptowaną i stosowaną przez wszystkich producentów pomp głębinowych na świecie,
 • wielowypustowe nasuwane sprzęgło zapewnia skuteczne i trwałe przeniesienie momentu obrotowego bez potrzeby konserwacji, łatwy montaż i demontaż lub wymiana, co upraszcza obsługę serwisową,
 • układ łożyskowy pompy i silnika nie wymaga obsługi w pompie, smarowany jest cieczą pompowaną w silniku i cieczą wypełniającą silnik, wyprowadzającą z niego ciepło strat energetycznych,
 • zatopiony zespół pompowy w płaszczu hermetycznym lub zbiorniku nie emituje do otoczenia hałasu.

Pompowane ciecze

Pompy głębinowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej uzdatnionej, wody surowej, morskiej oraz wód mineralnych i termalnych, nie zawierających domieszek ścierających i długowłóknistych zbrylających. Zanieczyszczenia mechaniczne wody pompowanej nie mogą być większe niż 100 mg/litr wody, a dla zespołów pompowych, w których wirniki i kierownice wykonywane są z tworzywa sztucznego do 50 mg/litr wody. Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mogące powodować powstawanie osadów w pompie i na powierzchni silnika. Jeżeli jest to nieuniknione, użytkownik zobowiązany jest usuwać je okresowo, gdy warstwa ta osiągnie grubość do 0,5 mm. Niedopuszczalne jest pompowanie cieczy powodujących przyspieszone zużycie korozyjne i erozyjne materiałów stosowanych w pompie. Możliwe jest pompowanie innych cieczy niż woda w uzgodnieniu z producentem.

Silniki stosowane w pompach głębinowych

Pompy głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napędzane są silnikami elektrycznymi zatapialnymi mokrymi. Możliwy jest dobór, na życzenie klienta, innych silników z przyłączem kołnierzowym o wymiarach wg normy NEMA.

Współpraca z przetwornicą częstotliwości

Wszystkie zespoły głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napędzane silnikami elektrycznymi trójfazowymi mogą być zasilane poprzez przetwornicę częstotliwości.
Zalecenia:
 • nie eksploatować silników głębinowych na częstotliwościach przekraczających ich wartości znamionowe tj. 50 i 60 Hz.
 • dobierać silnik głębinowy o jedną wielkość mocy większą w stosunku do tej, jaka wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy katalogu.
 • dozwolona minimalna częstotliwość wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania minimalnej prędkości opływu 0,2 m/s na powierzchni zewnętrznej silnika. W tym celu zaleca się instalować płaszcz ssawny.
 • chronić silnik przed szkodliwymi przepięciami i zakłóceniami, w tym celu należy instalować fi ltry RC i LC.
 • przetwornice dobierać wg wielkości prądu znamionowego silnika.
 • przetwornica winna mieć wbudowane zabezpieczenia silnika przed:
 • przeciążeniem prądowym,
 • spadkiem napięcia zasilania,
 • zanikiem fazy.
 • zasilanie przetwornicy winno spełniać wszystkie wymagania producenta, w szczególności odnośnie wymaganych przekrojów przewodów elektrycznych i i nie przekraczania dozwolonych odległości przetwornicy od silnika.
 • pamiętać należy, że przy zmianie częstoltliwości prądu / prędkości obrotowej wału zespołu pompowego / obowiązują zależności:

Qx = Qn * (fx ÷ fn)1
Hx = Hn * (fx ÷ fn)2
Px = Pn * (fx ÷ fn)3

Warunki ogólne ważności charakterystyk

Dla charakterystyk pomp zamieszczonych w katalogu obowiązują ogólne warunki:
 • charakterystyki zamieszczone w katalogu odnoszą się do pomp zespolonych z silnikami zasilanymi prądem o częstotliwości 50 Hz o mocy na cały zakres katalogowej wydajności pompy,
 • tolerancja parametrów pracy pomp wg PN-EN ISO 9906 Kl. 2 Zał. A
 • charakterystyki ważne dla wody wolnej od powietrza o temperaturze 20oC i lepkości v = 1 mm2/s
 • charakterystyki pomp H = f (Q) uwzględniają straty hydrauliczne na wlocie do pompy i na zaworze zwrotnym zainstalowanym w pompie
 • charakterystyka mocy P = f (Q) przedstawia średnie zapotrzebowanie mocy jednego stopnia pompy,
 • charakterystyki sprawności η = f (Q) odnoszą się do jednego stopnia hydraulicznego pompy z wirnikiem o nominalnej średnicy, bez strat na dopływie do pompy i na zaworze zwrotnym,
 • sprawność pompy dla kilku stopni lub z wirnikami stoczonymi jest mniejsza od przedstawionej w katalogu a charakterystyka η = f (Q) może być dostarczona klientowi na życzenie przez producenta,
 • pompa pracuje bez kawitacji jeżeli dotrzymany jest wymagany zapas antykawitacyjny NPSH powiększony o wielkość 0,5 do 1 m słupa cieczy,
 • chcąc pompować ciecze inne niż woda prosimy w tej sprawie kontaktować się z producentem, pompowanie cieczy o gęstości i lepkości większych niż dla wody, spowoduje wzrost zapotrzebowania mocy na wale pompy, wówczas należy zastosować do napędu silnik o odpowiednio większej mocy.
W określonej sytuacji wymagany punkt pracy może się znaleźć pomiędzy charakterystykami nominalnymi kolejnych typowymiarów pomp. W tym celu w pompach odmiany: GC, GD, GF wprowadzono charakterystyki pośrednie, uzyskane przez stoczenie wirników nominalnych. W pompach odmiany GC i GD do 9-ciu stopni kolejne stoczenia oznaczono wyróżnikami literowymi: A, B, C,... , w pompie odmiany GF kolejne stoczenia oznaczono wyróżnikami cyfrowymi: od 1 do 5. Pozwala to na bardziej optymalny dobór zespołu pompowego do wymagań parametrów eksploatacyjnych, zmniejsza zapotrzebowanie mocy na wale pompy i umożliwia dobór silnika o mniejszej mocy znamionowej.

W przypadku zainteresowania pompami z wirnikami stoczonymi powyżej 9 stopni, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem, celem dokonania uzgodnień merytorycznych. Zaleca się dobierać pompę do pracy w przedziale jej wysokich sprawności co zapewni ekonomiczną eksploatację i maksymalną żywotność zespołu pompowego.

Zespół pompowy nie może pracować przy zamkniętym zaworze na przewodzie tłocznym, gdyż brak przepływu cieczy w otoczeniu silnika uniemożliwia jego chłodzenie. Zaleca się oby wydajność minimalna pompy nie była mniejsza od 0,2*Qmax
.

Konstrukcja pomp głębinowych

Pompy głębinowe są pompami wielostopniowymi, budowanymi w układzie szeregowym. Pompę montuje się bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. Zespół pompowy jest montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej w nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy jest korpus zaworu zwrotnego i korpus tłoczny umożliwiający połączenie zespołu z rurociągiem tłocznym za pomocą kryz (kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą sprzęgła. Właściwe położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się przez tuleje dystansowe. Układ wirujący jest łożyskowany w panewkach stalowo-gumowych.

Korpusy (stopnie pompy) łączy się w zależności od typowielkości pompy:
 • taśmami ściągowymi (w pompach typu GAB, GB, GBC, GC i GCA).
 • poszczególne stopnie śrubami dwustronnymi (w pompach GDB, GDC i GFB).
Podwodne zespoły głębinowe zaliczane są do pomp o specjalnym przeznaczeniu.Wyróżniają się zwartą konstrukcją, niezawodnością działania. Wykazują one następujące zalety:
 • niskie koszty urządzenia (bardzo mała średnica otworu studziennego, zbędność naziemnych budynków nad studnią),
 • niskie koszty eksploatacji,
 • prosty nadzór (nie ma punktów smarowania),
 • prosty oraz szybki montaż i demontaż.

Dobór kabla zasilającego

Przekroje przewodów zasilających zespołów głębinowych należy dobierać wykorzystując:
 • diagram 1 i tabelę 1 dla silników z rozruchem bezpośrednim (str. 8),
 • diagram 2 i tabelę 2 dla silników z rozruchem gwiazda - trójkąt (str. 9).
Diagramy wskazują maksymalne długości przewodów zasilających w zależności od wielkości prądu przy napięciu zasilania Uzn = 400V, spadku napięcia 3% oraz temperaturze t = 25oC Przy napięciach znamionowych innych niż 400V przekrój przewodu należy dobierać ze stosownych diagramów, korygując wartość prądu wg wzoru:

I = Izn * 400

I = Izn * ------------

I = Izn * Uzn

Dla temperatur wyższych od 25oC po dokonaniu doborów przewodów wg diagramów 1 i 2 należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia prądowe wg tabeli 1 i 2 i skorygować jego przekrój.

Przykład:
Dobrać przekrój przewodu zasilającego dla silnika z rozruchem bezpośrednim przy:
 • napięciu znamionowym Uzn = 400 V:
 • prąd znamionowy - 40 A,
 • wymagana długość przewodu - 300 m,
 • temperatura otoczenia - +45oC.
Z diagramu 1 dla prądu 40 A i długości przewodu 300 m wynika przekrój przewodu 35mm2. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu przy tym przekroju dla prądu 40 A wynosi 360 m. Spadek napięcia dla 300 m wynosi:

ΔU = 300 * 3% = 2,5%

ΔU = ------------ * 3% = 2,5%

ΔU = 360 * 3% = 2,5%

Mniejszy przekrój przewodu 25mm2 przy obciążeniu prądowym 40 A może być stosowany do długości 260 m. przy długości:

ΔU = 300 * 3% = 3,46%

ΔU = ------------ * 3% = 3,46%

ΔU = 260 * 3% = 3,46%

Dobór właściwy to przewód 35mm2 ze spadkiem napięcia 2,5%.

Sprawdzanie obciążenia prądowego:
Przy temperaturze 45oC i przekroju 35mm2 dopuszczalne maksymalne obciążenie prądowe dla przewodu 3-żyłowego wg tabeli 1 wynosi 120 A, zatem dobór przekroju jest właściwy i wystarczający.

Przykład:
Dobrać przekrój przewodu zasilającego dla silnika z rozruchem bezpośrednim przy:
 • napięciu znamionowym Uzn = 1000 V:
 • prąd znamionowy - 100 A,
 • wymagana długość przewodu - 200 m,
 • temperatura otoczenia - +30oC.

I = 100 *400 = 40 A

I = 100 *------------ = 40 A

I = 100 *1000 = 40 A

Z diagramu 1 dla prądu 40 A i długości przewodu 300 m wynika przekrój przewodu 35mm2. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu przy tym przekroju dla prądu 40 A wynosi 360 m. Spadek napięcia dla 300 m wynosi:

ΔU = 200 * 3% = 1,67%

ΔU = ------------ * 3% = 1,67%

ΔU = 360 * 3% = 1,67%

Następny mniejszy przekrój przewodu 25mm2 przy obciążeniu prądowym 40 A może być stosowany do długości 260 m. Przy długości 200 m spadek napięcia wyniesie:

ΔU = 200 * 3% = 2,30%

ΔU = ------------ * 3% = 2,30%

ΔU = 260 * 3% = 2,30%

Sprawdzanie obciążenia prądowego musi nastąpić dla prądu znamionowego Izn = 100 A wg tabeli 1. Dopuszczalne maksymalne obciążenie prądowe przy 30oC wynosi 128 A. Przekrój jest zatem wystarczający.

Dobór przekroju przewodu zasilającego dla rozruchu bezpośredniego:

Tabela obciążeń prądowych przewodów zasilających elektryczne silniki głębinowe w oparciu o zarządzenie nr 29 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 17.VII. 1974r. oraz VDE dla temperatur granicznych przewodów 60oC.
Temperatura otoczenia 25oC 30oC 35oC 40oC 45oC 50oC
Przekrój mm2 Dopuszczalne obciażenie dla przewodow 3-żyłowych
Prąd znamionowy silnika w A
1,5 25 23 21 19 17 13
2,5 34 31 29 25 23 18
4 45 41 38 34 31 24
6 58 53 49 43 40 31
10 80 73 67 60 55 42
16 107 98 90 80 74 57
25 139 128 117 104 96 74
35 174 160 146 130 120 92
50 216 199 181 162 149 114
70 267 246 224 200 184 143
95 322 296 270 242 222 171
120 369 340 310 276 255 195

Przekroje przewodów dla 400 V

Spadek napięcia 3%; temperatura otoczenia 25oC; cosø = 0,85.

Dobór przekroju przewodu zasilającego dla rozruchu gwiazda - trójkąt:

Tabela obciążeń prądowych przewodów zasilających elektryczne silniki głębinowe w oparciu o zarządzenie nr 29 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 17.VII. 1974r. oraz VDE dla temperatur granicznych przewodów 60oC.
Temperatura otoczenia 25oC 30oC 35oC 40oC 45oC 50oC
Przekrój mm2 Dopuszczalne obciażenie dla przewodow 3-żyłowych
Prąd znamionowy silnika w A
1,5 43 39 36 32 29 23
2,5 58 53 48 43 40 31
4 77 71 65 57 53 41
6 100 92 84 75 69 53
10 137 126 115 103 94 72
16 1814 169 155 138 127 97
25 239 220 205 179 165 126
35 300 276 252 225 205 159
50 374 344 289 280 258 198
70 460 423 355 345 318 244
95 555 510 466 416 383 294
120 636 585 535 476 439 336

Przekroje przewodów dla 400 V

Spadek napięcia 3%; temperatura otoczenia 25oC; cosø = 0,85.

Chłodzenie silnika

Elektrycznym silnikom głębinowym stawia się określone wymagania dotyczące prędkości opływu silnika. I tak:
Typ silnika Opływ silnika Temperatura czynnika tłocznego
m/s oC
SILNIKI 4" 0.08 35
SMV 0.2 25
SMS 0.2 30
SMP 0.2 70
Oblicznie prędkości opływu:

V = Q [m/s]

V = --------------------------------------- [m/s]

V = 2826 (Ds2 - ds2) [m/s]

gdzie:
Q - wydajność pompy [m3/h]
Ds - średnice wewnętrzne studni [m]
ds - średnica silnika [m]

UWAGA: w przypadku gdy Vobliczona < Vwymagana należy na silniku zabudować płaszcz ssawny o średnicy wewnętrznej spełniający wymaganą prędkość opływu.

Pole pracy

Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Sklep internetowy

Wybrane produkty zakupisz w naszym sklepie internetowym.
Transport gratis dla zamówień powyżej 3000zł brutto.
Szybkie i wygodne zakupy!

Realizacje

Wodociągi Olsztyn - ujęcie głębinoweWodociągi Elbląg - ujęcie głębinoweWodociągi Połtawa Ukraina - Montaż GDC.4.A5 132 kWSUW - Giżycko

Zamienniki starych typów pomp na nowe

Stary typ Nowy zamiennik
Typ Wydajność Podnoszenie Typ Wydajność Podnoszenie
[l/min] [m] [l/min] [m]
G 40 II 40 ÷ 100 16 ÷ 11 GAB.4.04 40 ÷ 110   22 ÷ 14
GB.0.03 20 ÷ 100   29 ÷ 14
G 40 III 40 ÷ 100 24 ÷ 17 GAB.4.04 40 ÷ 110   22 ÷ 14
GB.0.03 20 ÷ 100   29 ÷ 14
G 40 IV 40 ÷ 100 31 ÷ 23 GAB.4.06 40 ÷ 110   33 ÷ 21
GB.0.04 20 ÷ 100   39 ÷ 20
G 40 V 40 ÷ 100 39 ÷ 28 GAB.4.08 40 ÷ 110   45 ÷ 29
GB.0.05 20 ÷ 100   49 ÷ 23
G 40 VI 40 ÷ 100 47 ÷ 34 GAB.4.08 40 ÷ 110   45 ÷ 29
GB.0.06 20 ÷ 100   58 ÷ 30
G 40 VII 40 ÷ 100 55 ÷ 40 GAB.4.11 40 ÷ 110   62 ÷ 40
GB.0.07 20 ÷ 100   67 ÷ 31
G 40 VIII 40 ÷ 100 63 ÷ 46 GAB.4.11 40 ÷ 110   62 ÷ 40
GB.0.08 20 ÷ 100   78 ÷ 36
G 40 IX 40 ÷ 100 70 ÷ 51 GAB.4.14 40 ÷ 110   79 ÷ 51
GB.0.09 20 ÷ 100   88 ÷ 42
G 40 X 40 ÷ 100 78 ÷ 55 GAB.4.14 40 ÷ 110   79 ÷ 51
GB.0.10 20 ÷ 100   99 ÷ 45
G 40 XII 40 ÷ 100 86 ÷ 59 GAB.4.16 40 ÷ 110   90 ÷ 57
GB.0.12 20 ÷ 100 118 ÷ 55
G 60 II 100 ÷ 250 25 ÷ 17 GBA.1.03   70 ÷ 200   32 ÷ 17
GBA.2.03 150 ÷ 350   29 ÷ 13
G 60 III 100 ÷ 250 36 ÷ 26 GBA.1.04   70 ÷ 200   42 ÷ 22
GBA.2.04 150 ÷ 350   39 ÷ 18
G 60 IV 100 ÷ 250 48 ÷ 32 GBA.1.05   70 ÷ 200   52 ÷ 29
GBA.2.05 150 ÷ 350   48 ÷ 22
G 60 V 100 ÷ 250 59 ÷ 39 GBA.1.06   70 ÷ 200   62 ÷ 35
GBA.2.06 150 ÷ 350   58 ÷ 28
G 60 VI 100 ÷ 250 74 ÷ 47 GBA.1.07   70 ÷ 200   72 ÷ 41
GBA.2.08 150 ÷ 350   77 ÷ 37
G 60 VII 100 ÷ 250 81 ÷ 53 GBA.1.08   70 ÷ 200   83 ÷ 46
GBA.2.09 150 ÷ 350   88 ÷ 42
G 60 VIII 100 ÷ 250 91 ÷ 61 GBA.1.09   70 ÷ 200   93 ÷ 52
GBA.2.10 150 ÷ 350   97 ÷ 46
G 60 IX 100 ÷ 250 102 ÷ 67 GBA.1.10   70 ÷ 200 103 ÷ 58
G 60 X 100 ÷ 250 114 ÷ 74 GBA.2.12 150 ÷ 350 116 ÷ 55
G 60 XI 100 ÷ 250 125 ÷ 83 GBA.1.12   70 ÷ 200 124 ÷ 69
G 60 XII 100 ÷ 250 137 ÷ 92 GBA.2.14 150 ÷ 350 137 ÷ 65
G 80 II A 350 ÷ 1100 35 ÷ 21 GCA.3.A2 333 ÷ 833   35 ÷ 10
GBC.5.03 500 ÷ 1250   36 ÷ 11
GCA.5.A2 500 ÷ 1250   36 ÷ 14
G 80 III A 350 ÷ 1100 53 ÷ 31 GCA.3.A3 333 ÷   833   55 ÷ 18
GBC.4.04 416 ÷   917   55 ÷ 28
GBC.5.05 500 ÷ 1250  60 ÷ 24
GCA.5.B3 500 ÷ 1250   52 ÷ 18
G 80 IV A 350 ÷ 1100 70 ÷ 42 GCA.3.B4 333 ÷   833   70 ÷ 20
GBC.4.05 416 ÷   917   55 ÷ 28
GBC.5.06 500 ÷ 1250 72 ÷ 29
GCA.5.B4 500 ÷ 1250   72 ÷ 27
G 80 V A 350 ÷ 1100 88 ÷ 53 GCA.3.B5 333 ÷   833   90 ÷ 30
GBC.4.06 416 ÷   917   83 ÷ 42
GBC.5.07 500 ÷ 1250   84 ÷ 34
GCA.5.C5 500 ÷ 1250   88 ÷ 31
G 80 VI A 350 ÷ 1100 106 ÷ 63 GCA.3.B6 333 ÷   833 110 ÷ 38
GBC.4.08 416 ÷   917 110 ÷ 56
GBC.5.09 500 ÷ 1250 107 ÷ 43
GCA.5.C6 500 ÷ 1250 108 ÷ 41
G 80 VIIA 350 ÷ 1100 123 ÷ 73 GCA.3.06 333 ÷   833 120 ÷ 50
GBC.4.09 416 ÷   917 124 ÷ 62
GBC.5.10 500 ÷ 1250 120 ÷ 48
GCA.5.06 500 ÷ 1250 120 ÷ 57
G 80 VIII A 350 ÷ 1100 141 ÷ 84 GCA.3.07 333 ÷   833 140 ÷ 59
GBC.4.10 416 ÷   917 138 ÷ 69
GBC.5.12 500 ÷ 1250 144 ÷ 58
GCA.5.07 500 ÷ 1250 140 ÷ 67
G 80 IX A 350 ÷ 1100 159 ÷ 94 GCA.3.08 333 ÷   833 160 ÷ 67
GBC.4.12 416 ÷   917 165 ÷ 83
GBC.5.13 500 ÷ 1250 157 ÷ 63
GCA.5.08 500 ÷ 1250 160 ÷ 78
G 80 II B 250 ÷ 800 33 ÷ 19,5 GCA.2.B2 200 ÷   583 36 ÷ 11
GCA.3.A2 333 ÷   833 35 ÷ 10
G 80 III B 250 ÷ 800 50 ÷ 29 GCA.2.02 200 ÷   583 46 ÷ 24
GCA.3.B3 333 ÷   833 50 ÷ 12
G 80 IV B 250 ÷ 800 66 ÷ 39 GCA.2.03 200 ÷   583 68 ÷ 38
GCA.3.B4 333 ÷   833 70 ÷ 20
G 80 V B 250 ÷ 800 83 ÷ 49 GCA.2.A4 200 ÷   583 85 ÷ 45
GCA.3.04 333 ÷   833 80 ÷ 35
G 80 VI B 250 ÷ 800 100 ÷ 58 GCA.2.B5 200 ÷   583 104 ÷ 51
GCA.3.05 333 ÷   833 100 ÷ 44
G 80 VII B 250 ÷ 800 116 ÷ 68 GCA.2.05 200 ÷   583 114 ÷ 63
GCA.3.A6 333 ÷   833 115 ÷ 44
G 80 VIII B 250 ÷ 800 133 ÷ 78 GCA.2.A6 200 ÷   583 132 ÷ 70
GCA.3.A7 333 ÷   833 135 ÷ 53
G 80 IX B 250 ÷ 800 149 ÷ 88 GCA.2.B7 200 ÷   583 150 ÷ 76
GCA.3.B8 333 ÷   833 150 ÷ 55
G 100 I A 1200 ÷ 2100 19 ÷ 17 GCA.7.01 833 ÷ 2166   19 ÷ 11
GCA.8.01 666 ÷ 2916   22 ÷   9
G 100 II A 1200 ÷ 2100 37 ÷ 33 GCA.7.A2 833 ÷ 2166   36 ÷ 18
GCA.8.A2 666 ÷ 2916   39 ÷   7
G 100 III A 1200 ÷ 2100 56 ÷ 50 GCA.7.A3 833 ÷ 2166   56 ÷ 29
GCA.8.B3 666 ÷ 2916   56 ÷   9
G 100 IV A 1200 ÷ 2100 75 ÷ 66 GCA.7.A4 833 ÷ 2166   76 ÷ 41
GCA.8.B4 666 ÷ 2916   77 ÷ 18
G 100 V A 1200 ÷ 2100 93 ÷ 83 GCA.7.B5 833 ÷ 2166   92 ÷ 47
GCA.8.B5 666 ÷ 2916   97 ÷ 27
G 100 VI A 1200 ÷ 2100 112 ÷ 102 GCA.7.B6 833 ÷ 2166 112 ÷ 58
GCA.8.B6 666 ÷ 2916 118 ÷ 36
G 100 VII A 1200 ÷ 2100 130 ÷ 117 GCA.7.B7 833 ÷ 2166 132 ÷ 69
GCA.8.06 666 ÷ 2916 131 ÷ 55
G 100 VIII A 1200 ÷ 2100 148 ÷ 135 GCA.7.C8 833 ÷ 2166 148 ÷ 76
GCA.8.07 666 ÷ 2916 152 ÷ 64
G 100 I B 1000 ÷ 1600 16 ÷ 13 GCA.7.01 833 ÷ 2166   19 ÷ 11
GCA.8.01 666 ÷ 2916   22 ÷   9
G 100 II B 1000 ÷ 1600 33 ÷ 27 GCA.7.B2 833 ÷ 2166   32 ÷ 13
GCA.8.B2 666 ÷ 2833   35 ÷   4
G 100 III B 1000 ÷ 1600 50 ÷ 41 GCA.7.B3 833 ÷ 2166   52 ÷ 24
GCA.8.B3 666 ÷ 2916   56 ÷   9
G 100 IV B 1000 ÷ 1600 67 ÷ 55 GCA.7.D4 833 ÷ 2166   66 ÷ 28
GCA.8.03 666 ÷ 2916   65 ÷ 27
G 100 V B 1000 ÷ 1600 84 ÷ 69 GCA.7.D5 833 ÷ 2166   86 ÷ 39
GCA.8.04 666 ÷ 2916   86 ÷ 36
G 100 VI B 1000 ÷ 1600 100 ÷ 82 GCA.7.05 833 ÷ 2166   98 ÷ 56
GCA.8.A5 666 ÷ 2916 102 ÷ 33
G 100 VII B 1000 ÷ 1600 117 ÷ 96 GCA.7.06 833 ÷ 2166 118 ÷ 66
GCA.8.B6 666 ÷ 2916 118 ÷ 36
G 100 VIII B 1000 ÷ 1600 133 ÷ 110 GCA.7.B7 833 ÷ 2166 132 ÷ 69
GCA.8.06 666 ÷ 2916 131 ÷ 55
G 125 I A 1950 ÷ 3500   29 ÷   23 GDC.2.D1 1000 ÷ 3250   30 ÷ 15
G 125 II A 1950 ÷ 3500   59 ÷   45 GDC.2.E2 1000 ÷ 3250   58 ÷ 23
G 125 III A 1950 ÷ 3500   87 ÷   67 GDC.2.F3 1000 ÷ 3250   92 ÷ 38
G 125 IV A 1950 ÷ 3500 116 ÷   90 GDC.2.A3 1000 ÷ 4000 117 ÷ 38
G 125 V A 1950 ÷ 3500 144 ÷ 112 GDC.2.C4 1000 ÷ 3750 143 ÷ 53
G 125 VI A 1950 ÷ 3500 172 ÷ 159 GDC.2.F5 1000 ÷ 3750 172 ÷ 56
G 125 I B 1400 ÷ 2900   27 ÷   16 GCA.8.B2 666 ÷ 2833   35 ÷   4
G 125 II B 1400 ÷ 2900   53 ÷   31 GCA.8.B3 666 ÷ 2916   56 ÷   9
G 125 III B 1400 ÷ 2900   79 ÷   47 GCA.8.B3 666 ÷ 2916   77 ÷ 18
G 125 IV B 1400 ÷ 2900 106 ÷   68 GCA.8.05 666 ÷ 2916 106 ÷ 45
G 125 V B 1400 ÷ 2900 133 ÷   79 GCA.8.06 666 ÷ 2916 131 ÷ 55
G 125 VI B 1400 ÷ 2900 158 ÷ 119 GCA.8.B8 666 ÷ 2916 161 ÷ 54
GC.1.02 500 ÷ 1400   28 ÷   8 GCA.5.C2 500 ÷ 1250   28 ÷   3
GC.1.03 500 ÷ 1400   42 ÷ 12 GCA.5.02 500 ÷ 1250   40 ÷ 14
GC.1.04 500 ÷ 1400   56 ÷ 15 GCA.5.A3 500 ÷ 1250   56 ÷ 24
GC.1.05 500 ÷ 1400   70 ÷ 18 GCA.5.B4 500 ÷ 1250   72 ÷ 27
GC.1.06 500 ÷ 1400   84 ÷ 22 GCA.5.C5 500 ÷ 1250   88 ÷ 31
GC.1.07 500 ÷ 1400   98 ÷ 25 GCA.5.A5 500 ÷ 1250   97 ÷ 44
GC.1.08 500 ÷ 1400 112 ÷ 28 GCA.5.B6 500 ÷ 1250 112 ÷ 46
GC.1.09 500 ÷ 1400 126 ÷ 32 GCA.5.C7 500 ÷ 1250 128 ÷ 51
GC.1.10 500 ÷ 1400 140 ÷ 35 GCA.5.07 500 ÷ 1250 140 ÷ 67
GC.4.01 1100 ÷ 2800   17 ÷   7 GCA.8.01 666 ÷ 2916   22 ÷   9
GC.4.02 1100 ÷ 2800   35 ÷ 16 GCA.8.B2 666 ÷ 2833   35 ÷   4
GC.4.03 1100 ÷ 2800   54 ÷ 28 GCA.8.B3 666 ÷ 2916   56 ÷   9
GC.4.04 1100 ÷ 2800   71 ÷ 35 GCA.8.B4 666 ÷ 2916   77 ÷ 18
GC.4.05 1100 ÷ 2800   92 ÷ 50 GCA.8.B5 666 ÷ 2916   97 ÷ 27
GC.4.06 1100 ÷ 2800 108 ÷ 65 GCA.8.05 666 ÷ 2916 106 ÷ 45
GC.4.07 1100 ÷ 2800 128 ÷ 72 GCA.8.06 666 ÷ 2916 131 ÷ 55
GC.4.08 1100 ÷ 2800 144 ÷ 77 GCA.8.A7 666 ÷ 2916 145 ÷ 51

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: