Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Strona główna > Rodo
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Hydro-Vacuum S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz (dalej: „Administrator”).
 • Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, z dopiskiem IOD lub drogą elektroniczną pod adresem email: iod@hv.pl.

Cel i okres przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Państwa dane osobowe (a także dane osobowe Państwa pracowników w przypadku ich uzyskania, dalej Dane Osobowe) uzyskane w szczególności podczas składania oferty, złożenia zamówień, zawarcia umowy, wykonania zgłoszeń serwisowych, wyrażenia zgody marketingowej lub procesu rekrutacji, wykorzystujemy w następujących celach:
  • nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania umowy – przez czas przygotowania, trwania umowy oraz po jej zakończeniu, aż do momentu całkowitego wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy;
  • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych: • wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; • obsługa reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa; - przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  • wysyłania treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
  • rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie zgłoszeń i dobrowolnej zgody kandydatów przez okres procesu rekrutacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Komu przekazujemy dane osobowe

 1. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, serwisowych, księgowych, kancelarii prawnych.
 2. Państwa Dane Osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, serwisową.
 3. Nie przekazujemy Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa uprawnienia

 1. W każdej chwili Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.
 2. Państwa Dane Osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, serwisową.
 3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny: ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz z dopiskiem IOD.
  • kontakt e-mailowy: iod@hv.pl.

Skarga

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Aktualności

Nowa strona www
Już jest - nowa strona internetowa Hydro-Vacuum S.A. - fabryki pomp i systemów pompowych.
Czytaj
Nowe wykonanie materiałowe pomp głębinowych GCE
Nowe pompy głębinowe GCE zyskały dodatkowe wykonanie materiałowe różniące się od dotychczasowego tym, że wirnik wykonany jest z żeliwa. Dzięki temu pompy GCE w nowym wykonaniu materiałowym są jeszcze...
Czytaj
Pompy głębinowe GCE - nowość
Pompy głębinowe GCE to nowa generacja pomp głębinowych GC/GCA/GCB dedykowanych do instalacji PN10 i PN16. Nowa innowacyjna konstrukcja pomp GCE zaprojektowana przez inżynierów Działu Badawczo-Rozwojowego...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: