Tłocznia ścieków

Tłocznia ścieków z separacją ciał stałych

Tłocznie ścieków to rozwiązanie podstawowych problemów w systemach kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej tzn. zapychania układów hydraulicznych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej, zarastania rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych, zagniwania ścieków w zbiornikach retencyjnych, blokowania lub uszkadzania wirników w pompach na skutek obecności w pompowanym medium ciał stałych oraz niskiego uwodnienia ścieków. W konsekwencji wymienionych zjawisk dochodzi do częstych awarii pomp i konieczności ich serwisowania lub wymiany.

Częste awarie generują wysokie koszty eksploatacyjne. Stosowanie pomp o bardzo dużych wolnych przelotach tylko częściowo eliminuje omawiana problemy ale jednocześnie podnosi ilość a tym samym koszty energii zużytej na tłoczenie ścieków. Pompy o dużych przelotach charakteryzują się niestety stosunkowo niską sprawnością energetyczną.

Tłocznie ścieków ze względu na swoją konstrukcję, a w szczególności zastosowanie systemu separacji części stałych, przyśpieszenia rotacji ścieków w zbiornikach retencyjnych, zastosowania pomp o węższych kanałach hydraulicznych a tym samym wysokiej sprawności energetycznej rozwiązują wszystkie opisane problemy.Konstrukcja tłoczni

Tłocznia ścieków TSC produkcji Hydro-Vacuum S.A. stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się z:
 • modułu retencyjnego z rozdzielaczem, przelewem awaryjnym i układem hydraulicznym napływowo – tłocznym
 • separatorów części stałych:
  • dwukanałowych klapowych z elementami separującymi w postaci elastycznych klap cedzących
  LUB
  • koszowych, z elementami separującymi w postaci elastycznych prętów, tworzących kosz cedzący
 • wysokosprawnych pomp typu FZ
 • osprzętu hydrauliczno – mechanicznego
 • armatury odcinająco – zwrotnej
 • czujników poziomu – ultradźwiękowego lub hydrostatycznego oraz pływakowych czujników alarmowych
 • urządzenia zabezpieczająco – sterującego typu UZS
Moduł retencyjny wraz z osprzętem hydrauliczno - mechanicznym, armaturą i czujnikami instalowany jest w zbiorniku suchym wyposażonym dodatkowo w takie elementy jak m.in. drabina złazowa, wentylacja nawiewno – wywiewna z wentylatorem kanałowym, oświetlenie, instalacja odwadniająca z pompą odwadniającą typu FZ.

Zalety tłoczni ścieków:


Zalety tłoczni ścieków:

 • Ochrona pompy – dzięki zastosowaniu systemu separacji części stałych całkowita eliminacja zapychania i blokowania pomp częściami stałymi zawartymi w ściekach
 • Ograniczenie występowania stanów awaryjnych i ilości interwencji pracowników eksploatujących obiekt
 • Komfortowa eksploatacja – zabudowa modułu retencyjnego tłoczni w suchym korpusie zewnętrznym z możliwością dostępu do jego wnętrza w trakcie pracy urządzenia
 • Możliwość ciągłej pracy urządzenia nawet w przypadku awarii sondy i/lub sterownika – dodatkowe czujniki alarmowe
 • Możliwość zastosowania pomp o mniejszych wolnych przelotach, mniejszej mocy i wyższej sprawności = niższa energochłonność transportu ścieków
 • Niższe koszty eksploatacyjne – redukcja kosztów zużycia energii (wysokosprawne pompy), minimalizacja ilości wizyt na obiekcie (redukcja występowania stanów awaryjnych), eliminacja uszkodzeń elementów konstrukcji pomp i układu hydraulicznego - eliminacja kosztów części zamiennych
 • Wysoki komfort pracy serwisantów i eksploatatorów poprzez maksymalne ograniczenie kontaktu bezpośredniego ze ściekami
 • Konstrukcja opracowana przez inżynierów Działu Badawczo – Rozwojowego Hydro – Vacuum S.A.
 • Tłocznia posiada patenty polskiego i europejskiego urzędu patentowego
 • Tłocznie wyposażone w wyróżniane nagrodami i medalami wysokosprawne pompy typu FZ produkcji Hydro-Vacuum S.A.
 • Polski produkt – całość produkowana w macierzystej fabryce Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu, kompleksowość realizacji ze strony Hydro-Vacuum S.A. – dobór, produkcja, dostawa i montaż urządzenia oraz wsparcie posprzedażowe (techniczne i serwisowe)
 • Dobór urządzenia z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań inwestycyjnych i potrzeb Klienta

Oszczędność

 • mniejsze zużycie energii elektrycznej – pompy o wyższej sprawności
 • redukcja kosztów z tytułu interwencji serwisowych – rzadsze wizyty na obiekcie
 • eliminacja kosztów części zamiennych – usunięcie przyczyn awarii pomp pracujących z medium jakim są ścieki
 • redukcja kosztów wymiany podzespołów – dłuższa żywotność elementów wyposażenia ze względu na zastosowane materiały – brak korozji

Dane techniczne

Typ Natężenie dopływu ścieków Średnica rurociągu tłocznego Ilość pomp Pojemność retencyjna Typ pompy Min. śred. zbiornika
m3/h mm szt. m3 mm
TSC* 4-400 80-250 2-8 0,1-11,0 FZ.2-FZ.8 1500-5500**
*na indywidualne zapytanie możliwość wykonania tłoczni o parametrach wykraczających poza standardowy typoszereg
** w zależności od typowielkości tłoczni TSC – w standardowym typoszeregu dostępnych jest 16 typowielkości tłoczni

Pompy

Tłocznia ścieków wyposażona jest w naprzemiennie pracujące pompy typu FZ z wysokosprawnym układem hydraulicznym oraz niezawodnym układem przeniesienia napędu. W tłoczniach ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. istnieje możliwość zastosowania pomp z wirnikami kanałowymi z wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi w wykonaniu IP68 (silnik mogący pracować w warunkach suchych i w zatopieniu). Pompy FZ wyposażone są w zabezpieczenia w postaci wbudowanych czujników termicznych i wilgotnościowych. Mnogość dostępnych typowielkości pomp FZ pozwala na optymalny dobór pomp do uwarunkowań inwestycyjnych i potrzeb Klienta.

Moduł i armatura

Moduł retencyjny tłoczni ścieków, separatory części stałych oraz wszystkie elementy orurowania wykonane są ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności korozyjnej. Pozostałe elementy wyposażenia hydraulicznego, tj. zawory zwrotne i zasuwy odcinające również wykonane są z materiałów przeznaczonych do stosowania w ściekach sanitarnych.

W konstrukcji tłoczni ścieków zastosowano zawory zwrotne zapewniające niezawodny i skuteczny transport ścieków zawierających części stałe. Zawory te zgodnie z obowiązującymi wymaganiami posiadają oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 12050-4.

Istnieje możliwość wyposażenia modułu tłoczni w dodatkową pompę mieszającą zapobiegającą osadzaniu się drobnych cząstek łatwo sedymentujących na dnie modułu retencyjnego oraz ich efektywne wypompowanie do tłocznego rurociągu zbiorczego.

Tłocznia może być dodatkowo wyposażona w system napowietrzania ścieków i/lub instalację dozowania środków chemicznych (koagulantów) w celu redukcji procesów beztlenowych i neutralizacji substancji toksycznych powstających w ściekach sanitarnych

Sterowanie


Sterowanie pracą tłoczni ścieków jest w pełni automatyczne z wykorzystaniem zespołu urządzeń sterujących, tj. urządzenia zabezpieczająco - sterującego oraz czujników poziomu cieczy.

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące produkcji Hydro-Vacuum S.A. posiadają dodatkowo akustyczno - optyczną sygnalizację stanów alarmowych.

Możliwość bieżącego nadzoru i zarządzania pracą tłoczni ścieków jest realizowana poprzez włączenie tłoczni do zdalnego systemu monitoringu i kompleksowego zdalnego zarządzania i nadzoru nad pracą urządzeń infrastruktury WOD-KAN.

Certyfikaty

Tłocznia ścieków TSC posiada Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie znakiem CE na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 12050-1:2002.

Norma ta dotyczy wyłącznie tłoczni ścieków przeznaczonych do odprowadzania ścieków z miejsc w budynkach i ich otoczeniu, położonych poniżej poziomu zalewania, w celu zabezpieczenia budynków i ich otoczenia przed przepływem zwrotnym.

Dla wszystkich pozostałych zastosowań i lokalizacji tłoczni ścieków obowiązują natomiast przepisy krajowe wynikające z Ustawy o Wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. W związku z tym tłocznia ścieków TSC posiada również Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną Techniczną nr ITB-KOT-2023/2298 wydanie 1, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.


Tłocznie wyposażone w separatory uchylne klapowe dwukanałowe

Zasada działania

W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do poszczególnych separatorów. Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów wleczonych spływają grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni. W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora połączonego z pompą niepracującą. Zadane poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą miernika ultradźwiękowego (w opcji możliwość zastosowania innych typów czujników). Urządzenie zabezpieczająco - sterujące po otrzymaniu sygnału iż osiągnięte zostały zadane poziomy ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora znajdującego się w osi króćca tłocznego pompy. Energia strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu tłocznego przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków do zbiornika tłoczni. W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi separator i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego poziomu ścieków w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora (system specjalnie ukształtowanego kosza prętowego) powoduje iż przepompownia może pracować w sposób ciągły nie wymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń. Podczas każdego uruchomienia pompy następuje "samoczyszczenie" separatora. Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi, a w szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie.

Faza napełniania

Faza tłoczenia

Wyroby powiązane z tłoczniami ścieków

Materiały do pobrania

Sklep internetowy

Wybrane produkty zakupisz w naszym sklepie internetowym.
Transport gratis dla zamówień powyżej 3000zł brutto.
Szybkie i wygodne zakupy!

Realizacje

Marina Port Schulza - GrudziądzGmina Siechlice - Groblice-ZiębiceDobroszyceTEKOM Sp. z o.o. - Gmina GóraSuPeKom Sp. z o.o. - SulechówGmina StolnoSUPLAZ Sp. Wod-Kan - SulikówP.U. Komunalnych - ZawidówZamek Piastowski - RacibórzHYDROKOM - KluczborkGRODWIK - GrodkówTłocznia PP2 - ReskoWodociągi Kieleckie Sp. z o.o. - MasłówTłocznia - Brzezina

Zapytania ofertowe

Aktualności

Odżelaziacze wody i zbiorniki 10bar
Wprowadzamy do oferty nowy asortyment. Odżelaziacze wody typu ODZ przeznaczone są do uzdatniania wody, w szczególności do usuwania mętności oraz odżelaziania czyli usuwania związków żelaza zawartych w...
Czytaj
Spotkanie techniczne w COŚ AQUANET S.A. w Koziegłowach
Hydro-Vacuum S.A. wraz ze Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie zorganizowało spotkanie techniczne w Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aquanet S.A. w Koziegłowach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, a...
Czytaj
Diament Forbesa 2024 dla Hydro-Vacuum S.A.
Diamenty miesięcznika Forbes to coroczne zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm w danym regionie, przygotowywane przez prestiżowy magazyn Forbes przy współpracy z Dun & Bradstreet...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: