Zestawy Hydroforowe

Zestawy Hydroforowe ZHA, ZHB, ZHF

Strona główna > > zestawy ZHA, ZHB, ZHF
Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu. Zestawy pompowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych o temperaturze nie przekraczającej, 40oC (ZHA.0 - ZHB.3), 90oC (ZHA.4 - ZHA.7, ZHF). Maksymalne ciśnienie pracy zestawu: 10 bar.

Główne obszary zastosowań:

 • sieci wodociągowe,
 • stacjach uzdatniania wody,
 • stacje pomp w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, indywidualnych lub ich grupach,
 • stacje pomp w budynkach użyteczności publicznej (hotele, szkoły, szpitale.),
 • zasilanie przeciwpożarowych systemów hydrantowych,
 • przemysłowe instalacje wodne (układy chłodzenia i wody technologicznej),
 • systemy irygacyjne.

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność: 3,6 ÷ 480 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: 10 ÷ 100 m
 • Temperatura cieczy pompowanej: max 70oC
 • Ciśnienie pracy: 10 [bar]

Budowa:

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni.

Agregaty pompowe: W zestawach hydroforowych typu ZH zastosowane są wyłącznie, produkowane przez Hydro-Vacuum S.A., agregaty pompowe.

Konstrukcja nośna: Konstrukcja spawana wykonana z profili stalowych, które osadzone są na wibroizolatorach, umożliwiających korygowanie wysokości w zakresie 20 mm oraz odpowiednie wypoziomowanie zestawu.

Kolektory: Kolektory spinają poszczególne pompy zestawu po stronie ssawno-napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i znormalizowanych kołnierzy. Jednostronnie kolektory zakończone są odpowiednimi kompensatorami metalowo-gumowymi i kołnierzami zaślepiającymi. Na kolektorach znajdują się króćce przyłączeniowe umożliwiające zainstalowanie urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń (przetworniki ciśnienia, manometry, presostaty, łącznika ciśnieniowe LCA). W każdym przypadku, układ kolektorów i ich średnice mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań.

Armatura: Każdy agregat w zestawie ZH wyposażony jest w armaturę odcinającą po swojej stronie ssawno-napływowej i tłocznej, umożliwiające, w razie konieczności, odcięcie danej pompy bez przerywania pracy całego zestawu. Po stronie tłocznej każdej pompy znajduje się zawór zwrotny.


Wykonanie konstrukcyjne zestawu

Z uwagi na konieczność dostosowania się do różnych wymagań funkcjonalnych oraz warunków zabudowy zestawy hydroforowe oferowane są w szerokiej gamie kombinacji wykonań konstrukcyjnych.

Ramy poziome zestawów są tak skonstruowane, iż umożliwiają dowolne ustawienie szafy sterowniczej. Rama pionowa szafy sterowniczej posiada indywidualną ramę pomocniczą opartą z jednej strony na konstrukcji nośnej pomp, z drugiej na dodatkowych wibroizolatorach.

Możliwości mikroprocesorowego regulatora, standardowo stosowanego w układach sterowania zestawów ZHA:

 • regulacja prędkości pompy w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym (w układzie przemiennikowym, h = 1). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości.
 • załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w układzie kaskadowym, h = 2). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp.
 • rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej, względnie za pośrednikiem rozrusznika tyrystorowego - "soft-startu").
 • Bilansowanie czasu pracy pomp - wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, w zestawie uwzględniającym zapotrzebowanie przeciwpożarowe (wszystkie identyczne pompy zestawu). Funkcja ta realizowana jest w ten sposób, iż jako pierwsza uruchamiana jest pompa najkrócej pracująca albo mająca najdłuższy czas postoju.
 • Uniemożliwia jednoczesne uruchomienie więcej niż jednej pompy. Możliwe jest zadanie czasu, po którym nastąpi rozruch kolejnej pompy zestawu.
 • Zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów,
 • Wyłączenie pomp w przypadku zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych.
 • Dopasowanie charakterystyki układu do charakterystyki zasilanego rurociągu przez dyskretną zmianę wartości ciśnień zadanych w zależności od ilości włączonych pomp lub zadanej, mierzonej wartości przepływu (współpraca z przepływomierzem - opcja),
 • Odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy,
 • Zmiana wartości parametrów zadanych w zależności od zadanych przedziałów czasowych (opcja),
 • W przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
 • W przypadku awarii regulatora - układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy.

Oprogramowanie regulatora stwarza następujące możliwości:

 • Zbieranie informacji o wielkości wartości mierzonych w przeciągu ostatnich siedmiu dni,
 • Zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ zapamiętuje do 1000 zdarzeń),
 • Zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp,
 • Wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera).
Zestaw hydroforowy zbudowany z czterech pomp pionowych typu OPA.5, z szafą sterownicza umieszczoną na szczycie zestawu, w którym kolektory i konstrukcje nośne oraz przyłącza pomp wykonane są ze stali kwasoodpornej, kolektory standardowe (kołnierzowe), dostosowane do czterech pomp. Zestaw dostarczony wraz z układem sterowania. Regulacja za pomocą kroczącego przemiennika częstotliwości. Układ sterowania typu UZS 8.07, wyposażony w mikroprocesorowy regulator.

W przypadku wymagań specjalnych co do funkcji dodatkowych, które miałby pełnić układ sterowania zestawu prosimy o ich sprecyzowanie na etapie doboru zestawu hydroforowego.

Szafa sterownicza

Układ sterowania zabudowany jest w szafie o stopniu ochrony IP54. Wielkość szafy jest uzależniona od wielkości zestawu. Wymiary szaf podane są w tabelach wymiarowych zestawów. Szafa metalowa, malowana proszkowo. Szafa posiada własną, indywidualną konstrukcję nośną (ramę pionową), uniwersalną dla każdego jej położenia. Z jednej strony konstrukcja ta podparta jest na wibroizolatorach, z drugiej przymocowana do konstrukcji nośnej pomp.

Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się:
 • Płyta czołowa ZZ wa regulatora z panelem operatorskim,
 • Przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym / automatycznym),
 • Przełączniki "Start" / "Stop", dla każdej z pomp,
 • Kontroli stanu pracy i awarii.
 • Kontrolka: "Awaria zasilania",
 • Kontrolka: Suchobieg".
Z boku szafy sterowniczej znajduje się wyłącznik główny.

Zabezpieczenia przed suchobiegiem

Pompy zestawu standardowo zabezpieczane są przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych zainstalowanych w korpusach górnych pomp (ZHA). Dodatkowo zestaw współpracujący ze zbiornikiem otwartym, może być wyposażony w wyłączniki pływakowe lub system sond konduktometrycznych względnie współpracować z sondą hydrostatyczną sterującą procesem napełniania zbiornika. W tym przypadku zestaw nie posiada przetwornika ciśnienia na kolektorze napływowym. W przypadku współpracy z siecią wodociągową pompy zestawu chronione są przed suchobiegiem za pomocą wyżej wspomnianych już sond konduktometrycznych oraz przetwornika ciśnienia zainstalowanego w na kolektorze ssawno-napływowym. Jako dodatkowe zabezpieczanie możemy zaproponować łącznik ciśnieniowy LCA zainstalowany na kolektorze ssawno-napływowym zestawu.

Uwagi dotyczące miejsca instalacji:

 • Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających takie ustawienie zestawu hydroforowego aby był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
 • Temperatura w miejscu instalacji zestawu powinna mieścić się w granicach od +5oC do + 40oC
 • Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotna wymianę powietrza w ciągu godziny,
 • Ze względu na posadowienie zestawu na wibroizolatorach umożliwiających jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie zestawu.
 • Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji. Niedopuszczalne jest zalanie woda pracującego zestawu hydroforowego.
 • W przypadku zasilania zestawu z otwartego zbiornika magazynowego, zestaw należy tak umiejscowić aby zapewniony był minimalny napływ statyczny o wartości 1,0 m w punkcie wpięcia zestawu. W innym przypadku należy skontaktować się w z producentem w celu dobrania i zastosowania odpowiedniej przystawki zalewającej.

Konstrukcja zestawu ZHA, ZHB, ZHF

Każdy układ może być pod względem konstrukcyjnym i cech sterowania, dopasowany pod konkretne, indywidualne wymagania.
1. Agregat OPA, OPB, OPF
2. Kolektor napływowy
3. Kolektor tłoczny
4. Rama zestawu
5. Rama szafy
6. Wibroizolator
7. Zawór kulowy
8. Zawór zwrotny
9. Sterowanie
10. Przetwornik ciśnienia
11. Manometr
12. Zbiornik ciśnieniowy


Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Realizacje

Warmia Towers - OlsztynOśrodek narciarski - DębowiecZestaw hydroforowy - CybowoZestaw hydroforowy - JastrowieBaltiCliff - NiechorzeSUW Ujęcie Północ - BiskupiecSUW - Jastrzębia GóraSUW - Lidzbark WarmińskiZestaw hydroforowy - Dobrzyniewo DużeSUW - KrasinSUW - ŻurominGospodarstwo rolne

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: